Home

Expertní systémy

SA1960

 1. Expertní systémy se vyznačují následujícími charakteristickými rysy (typickým je prvý rys, další rysy jsou žádoucí, ale nemusejí být vždy přítomny): • oddělení znalostí a mechanismu jejich využívání (tím se expertní systémy odlišují od klasických programů), • schopnost rozhodování za neurčitosti
 2. In artificial intelligence, an expert system is a computer system emulating the decision-making ability of a human expert. Expert systems are designed to solve complex problems by reasoning through bodies of knowledge, represented mainly as if-then rules rather than through conventional procedural code. The first expert systems were created in the 1970s and then proliferated in the 1980s
 3. Expertní systémy používáme tam, kde je zapotřebí se rozhodovat a nalézt řešení a kdy neznáme přesná pravidla nebo vstupní data jsou neúplná. Použití expertních systémů má smysl jen tehdy, pokud náklady na expertní systém nepřevýší využité úspory
 4. Expertní systémy jsou zaloľeny na myąlence převzetí znalostí od experta a jejich vhodné reprezentaci tak, aby je mohl vyuľívat program podobným způsobem jako expert a zejména s podobným výsledkem. Expertní systémy jsou tedy praktickou aplikací umělé inteligence
 5. 7. Expertní a neuronové systémy 7.1 Umělá inteligence a expertní a neuronové systémy. Oblast expertních a neuronových systémů doznala největšího komerčního úspěchu ze všech ostatních disciplín vědního oboru, který se nazývá umělá inteligence.Podle Minského z Massachusetts Institute of Technology je umělá inteligence věda, jejímž úkolem je naučit stroje.
 6. Expertní systémy se nacházely v počáteční fázi vývoje v letech 1965 až 1970. V 60. letech vznikly dva expertní systémy a to DENDRAL, který je určen k odvození chemických látek a je nejdéle používaný v praxi, a MACSYMA, který je využíván pro řešení matematických rovnic, protože obsahuje nástroje pro manipulac
 7. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. Expertní systémy jsou navrženy tak, aby mohly zpracovávat nenumerické a neurčité informace a řešit tak úlohy, které nejsou řešitelné tradičními algoritmickými postupy

Expertní systémy jsou vyvazujícími mechanismy, protože opět vytlačují sociální vztahy z jejich bezprostředního kontextu (dům není něco, co jsem si postavil vlastníma rukama, nýbrž expertním systémem, kterému beze zbytku nerozumím, ale důvěřuji). Reflexivita modernit

Úvod do expertních systém Expertní systémy Počítačové programy, simulující rozhodovací činnost experta při řešení složitých úloh a využívající vhodně kvality rozhodování na úrovni experta. Feingenbaum a kol., 1988 Typy úloh: • Klasifikační • Diagnostické • Plánovací • Hybridní • Prázdn Expertní systémy a znalostní systémy Znalostní systém (knowledge-based system) je podle staršího pojetí obecnější pojem než expertní systém. Expertní systémy tedy lze chápat jako zvláštní typ znalostních systémů, který se vyznačuje používáním expertních znalostí a některými dalšími rysy, jako je např. Expertní systémy v péči o zdraví Systémy zdravotnictví jsou navrhnuty tak, aby splňovaly požadavky cílových populací. Ve světě existuje mnoho systémů zdravotní péče. V některých zemích se se systém péče vyvinul sám a nebyl plánován, v jiných zemích byl vybudován vládou, náboženskými, obchodnímy nebo. diagnostický expertní systém, který umo ní øe it úlohy z oblasti strojírenství, prùmyslu, lékaøství, výpoèetní techniky apod. Student návrh implementuje a otestuje na vhodném problému

Expertní informační systémy. Problematika softwarové podpory (expertních systémů) pro zvýšení efektivity činností při výskytu mimořádných situací se výrazněji obecně diskutuje v odborných pracích od druhé poloviny osmdesátých let minulého století např. [22-24] expertní systémy. Je znám vstup a požadovaný výstup a úkolem expertního systému je najít a stanovit posloupnost krok ů, pomocí kterých lze konkrétního cíle dosáhnout. Obecn ě si lze tedy expertní systém p ředstavit jako systém, který se opírá o implementované znalosti lidských expert ů 3.4 Znalostní a expertní systémy 3.5 Porozumění přirozenému jazyku 3.6 Interakce člověk - stroj, programovací jazyky UI. 4. Reprezentace znalostí 4.1 Sémantika predikátové logiky a reprezentace znalostí 4.2 Produkční systémy 4.3 Sémantické sítě 4.4 Rámce. 5. Získávání znalostí - základy znalostního inženýrstv Informační systémy. Expertní Informační Systémy, s.r.o. je česká společnost založená v roce 2000. Naším hlavním zaměřením je návrh, vývoj a podpora informačních systémů v těsné spolupráci s klienty Vojtěch Měchura eLoading Benešov: +420 775 623 464 mechura@eloading.c

Expert system - Wikipedi

 1. Other search results for: Expertni Informacni Systemy
 2. Expertní systém Jedná se o obsáhlé rozšíření, které na detailu zadávacího řízení přidává další záložky s řadou užitečných informací k danému zadávacímu řízení. Záložka Zadávací řízení obsahuje informace dostupné i bez expertního systému, jedná se o standardní detail zadávacího řízení
 3. Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 169 pro vyhledávání 'expertní systémy' Seřadit Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Signatury Autor Název
 4. final-thesis.pdf (341.8Kb

Výzkumná pracoviště zabývající se pohybovým systémem člověka, jeho poškozením a možnými kompenzacemi případných patologických stavů téměř vždy pracují s experimentálními měřícími systémy překlad expertní systémy ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte expertní systémy See also: CLIPS See also: znalostní systémy Expertní systémy jsou asi nejznámější teorií umělé inteligence. Článek popisuje základní myšlenky těchto systémů zejména z pohledu jejich realizace v průmyslové praxi. V závěru je představen procedurální systém umístění pravoúhlých dílců na ploše, kde použití popsaných principů velmi zjednodušilo řešení.

expertnÍ systÉmy Jedná se o aplikace, které obsahují znalosti expertů ve vhodné reprezentační formě. Úkolem znalostního inženýra je získávat znalosti od experta, zvolit správný způsob reprezentace získaných znalostí a vybrat prostředí, ve kterém znalosti implementuje expertní systémy založené na rámcíchrámce = datové struktury, sdružující komplexní informace (pravidla) o objektech, třídách objektů, stereotypních situacích apod. 3. expertní systémy založené na logickém programování Znalosti jsou vyjádřeny ve formě logických formulí. Dokazuje se pravdivost systému takových. Expertní systémy představují jednu z vrcholních informačních technologií konce naąeho století. Jaká cesta nás k nim přivedla? Jak vznikly a jak se dostaly z výzkumných laboratoří do praxe? Poznání minulosti bývá často klíčem k pochopení přítomnosti

Expertní systémy

Bakalářská práce se zabývá expertními systémy. Popisem principů a struktury. Cílem této práce je čtenářům přiblížit oblast umělé inteligence zabývající se právě expertními systémy, aby čtenář pochopil, čím se expertní systémy zabývají, jak fungují, jaký mají prospěch pro společnost Expertní systémy T3: principy expertních systémů P. Berka, 2012 2/19 Expertní systém počítačový program simulující rozhodovací činnost lidského experta při řešení složitých úloh a využívající vhodně zakódovanýc Anotace: Bakalářská práce se zabývá expertními systémy. Popisem principů a struktury. Cílem této práce je čtenářům přiblížit oblast umělé inteligence zabývající se právě expertními systémy, aby čtenář pochopil, čím se expertní systémy zabývají, jak fungují, jaký mají prospěch pro společnost Expertní systémy / Hlavní autor: Berka, Petr, 1959- Vydáno: (1998) Expertní systémy / Hlavní autor: Mařík, Vladimír, 1952- Vydáno: (1987) Umělá inteligence a expertní systémy / Vydáno: (1990) Logické základy umělé inteligence. 1, Výroková a predikátová logika /. Expertní systémy a jejich potenciál pro společnost Expert systems and their potential for the society. Anotace: Bakalářská diplomová práce Expertní systémy a jejich potenciál pro společnost pojednává o jedné z nejúspěšnějších aplikací vědní disciplíny Umělá inteligence. První kapitola se zabývá možnými.

Ručně tříděné vysokoškolské studijní materiály zdarma ke stažení - seminární práce, referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti Expertní systémy Dělení podle způsobu uložení znalostí: • systémy založené na pravidlech • systémy založené na rámcích • systémy založené na logickém programování • použití Bayesovské neurčitosti při hledání řešen Expertní systémy ve vojenství Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora BERKA, Petr, Petr JIRKŮ and Jiřina VEJNAROVÁ. Expertní systémy (Expert systems).Praha: VŠE, 1998. skripta. ISBN 80-7079-873-4. Other formats: BibTeX LaTeX RI EXPERTNÍ SYSTÉMY Umělá inteligence je věda o vytváření strojů, nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který - kdyby ho dělal člověk -bychom považovali za projev jeho inteligence (M. Minsky) Expertní systémy jsou programy pro řešení úloh všeobecn ě považovaných za.

Hlavním cílem předmětu Expertní systémy je naučit studenty analyzovat problém související s rozhodováním a s řízením technologií a výroby, navrhovat a vyvíjet komponenty prostředí znalostních bází z analýzy zkušeností a znalostí obsluhy či uživatele systému řízení a ve vývojovém prostředí software pro expertní systém, neuronovou síť, genetický. Expertní systémy. Následující text je součástí učebních textů předmětu Umělá inteligence a je určen hlavně pro studenty Matematické biologie. Poskytuje základní informace o oblasti umělé inteligence, která se zabývá expertními systémy (ES)

Geoinformatika - Expertní a neuronové systémy

See: systémy expertní See also: CLIPS See also: KONWER

Expertní Systém Np

 1. Informace o projektu. CleveRA je modulární systém, zaměřený na komplexní proces hospodaření s pozemními komunikacemi. Obsahuje diagnostiku a majetkovou evidenci vozovek (měření multifunkčním vozidlem, podrobnou diagnostiku a laserscan, evidence majetku - pasport), sadu aplikací podporující běžnou údržbu pozemních komunikací (kontrolní systém běžné údržby.
 2. Expertní systémy / Hlavní autor: Berka, Petr, 1959- Vydáno: (1998) Expertní systémy : umělá inteligence. 1. díl / Hlavní autor: Kepka, Jiří Vydáno: (1994) Umělá inteligence a expertní systémy / Vydáno: (1990
 3. Expertní systémy jsou programy pro řešení úloh, které pro svoji složitost je schopný řešit pouze specialista v daném oboru, tj. expert. Obecně existují dva typy expertních systémů: diagnostické a plánovací. Tento příspěvek se zabývá problematikou diagnostických systémů, jejichž úkole
 4. číslicové ovládací systémy letadel s plnou autoritou nebo vícesnímačové systémy řízení raket obsahující expertní systémy. Full authority digital flight control or multisensor mission management systems, employing expert systems. Details / edit; enwiki-01-2017-defs
 5. Viz: systémy expertní Viz též: CLIPS Viz též: KONWER
 6. expertní systémy Other term: systémy expertní See also: CLIPS KONWERK případové usuzování umělá inteligence znalostní inženýrství znalostní systémy (h) MFK (expertní systém) (h) SAK (expertní systém) (h) SAZE (expertní systém) (h) VP-Expert Linking entry: expert systems Conspect: 004.8 - Umělá inteligenc
David Chládek se stal construction directorem pro ČR veProfil s vlnou | PREFA

Expertní systém - Nikita Belo

 1. Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu. Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh. Kód Zakončení.
 2. LEADER: 01643nam a22004457a 4500: 001: 000192435: 003: CZ-PrVSE: 005: 20111213120417.0: 007: ta: 008: 110401s1987 xr d fr 000 0 cze d: 015 |a cnb000039157 : 020 |q.
 3. istrem dopravy jako poradní a konzultační orgán sledující a vyhodnocující aktivity v oblasti elektronických mýtných systémů a telematiky v České republice. Současně expertní skupina pomáhá v odborných otázkách i jiným organizacím rezortu dopravy, zejména Ředitelství silnic a dálnic
Realizace montáže odvětrané fasády Novabrik - Nový Jičín

Umělá inteligence - Wikipedi

Kromě Expertní systémy s aplikacemi má ESWA jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy ESWA klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Expertní systémy s aplikacemi v jiných jazycích, klepněte na. Přednášející: Marcel Jiřina (gar.) Cvičící: Marcel Jiřina (gar.), Ladislava Smítková Janků Předmět zajišťuje: katedra aplikované matematiky Anotace: Studenti se seznámí s tzv. systémy založenými na znalostech (knowledge-based systems), což jsou systémy, které využívajítechniky umělé inteligence při řešení problémů, které vyžadují lidské rozhodování. Strategické plánování, expertní analýzy a evaluace . On-line prezentace a softwarové systémy, komunikace a PR . Evroá rozvojová agentura nabízí tvorbu webových stránek a prezentací, zajištění přípravy a rozesílání on-line newsletterů Expertní systém y plné expertní systémy. Prázdné expertní systémy diagnostické, plánovací a hybridní MYCIN Plné expertní systémy, prázdné expertní systémy Diagnostické expertní systémy Plánovací expertní systémy Expertní Informační Systémy s.r.o., Vinohradská, Praha, výpis z obchodního rejstříku - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik.

Kategorie Autor Název Datum Odkaz Další informace; Software RIV:R: Abrham Zdeněk Andert David Heroout Milan Mužík Oldřich Scheufler Vladimír: Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce biopali přenosové systémy a expertní služby měření . 28.5. 2014 CESNET Community Forum 15 Další výsledky o vlivu DCF se mi nepodařilo získat Vliv FBG - velká neznámá, až tajuplná situac

PREFA kompozitní deska | PREFAPREFA falcovaná střešní šablona 29x29 | PREFA

Expertní systémy v péči o zdraví - WikiKnihovn

Pro váš dotaz - expertní systémy - nebyl nalezen žádný výsledek. Vypadá to, že je nějaký problém s vaším vyhledávacím dotazem. Zkuste zkontrolovat, je-li zapsán správně, nebo uzavřete hledaný výraz do uvozovek Znalostní technologie II. Znalostní a expertní systémy: P.Mikulecký, J.Hynek, I.Lenharčík; XHTML: Průvodce vývojáře - nakladatelství Wrox (Programmer to Programmer) JavaScript: Programujeme internetové aplikace: Rastislav Škultét Zdůraznění úlohy expertní činnosti při řešení problémů odstranění vad nebo poruch; Vysvětlení úlohy expertní optimalizace k dosažení dobrého poměru Funkční a spolehlivé řešení x únosná cena Poděkování. Článek byl vytvořen v rámci juniorského specifického výzkumu FAST-J-19-6001. 7. Literatur Re: AI vs. expertné systémy. Ales Podhorsky, 2020-11-18 12:04:40. Takto se UI a expertní systémy nikdy nerozlišovaly, protože to nejsou různé věci, ale expertní systémy jsou podoborem UI. Takže pokud někdo řekne, že použil UI, tak prostě jen zmiňuje obor jako celek, aniž by šel do detailu

Vysoké Uèení Technické V Brn

Expertní systémy ve výukovém procesu — příspěvek k humanizaci vyučování l.HOPOLD STUCHLÍK, IVA Si UC'HLÍKOVÁ Anoiacc: Rcali/.acc programů humanizace vzdělávání nezbytně vyžaduje vytvoření nových tech­ nologií vyučování. Na vznik nových technologií a metod výuky mají značný vliv i nove poznatk Umělé systémy a inteligence systémů. (Inteligentní) chování živých organizmů. Znalostní a expertní systémy (diagnostické, plánovací, hybridní). Extrakce znalostí pro znalostní systémy. Distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy (reaktivní, intencionální, sociální agenti), koordinace. Expertní systémy | Výstupy z výukové jednotky | Expertní systém (ES) | Komponenty expertních systémů | Pravidlové expertní systémy | Reprezentace znalostí | Inference, dopředné a zpětné řetězení | Výhody a nevýhody pravidlových ES Vysoká škola finanční a správní je soukromá univerzita s 20-letou tradicí. Nabízí akreditované studijní programy: Finance, Marketingová komunikace, Ekonomika a management, Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a forenzní disciplíny, Aplikovaná informatika, Právo v podnikání, Regionální rozvoj a veřejná správa LEADER: 01148nam a2200325 a 4500: 001: 000003189: 003: CZ PrSTK: 005: 20140424142205.0: 008: 000413s1999 xr ||| | cze : 020 |a 80-214-1486-3 : 040 |a ABA013 |b cze.

Video: Expertní informační systém NAVAROSO VTE

Základy Umělé Inteligence a Systémů Založených Na Znalostec

S-cope provides the consultancy and training related to the management systems related with quality (ISO 9001), compliance (ISO 37301), anti-bribery (ISO 37001), business continuity (ISO 22301), social responsibility (ISO 26000, ČSN 01 0391) - expertní systémy pak: • seřadí a vyberou nejpravděpodobnější hypotézu (diagnostický systém) NEBO • sestavují cílové hypotézy na základě báze dat (generativní systém) - hlavní přínosy expertních systémů: • objektivita • sjednocení rozhodování na všech úrovníc Expertní systémy . Co je to expertní systém? · Expertní systémy jsou programy pro řešení takových úloh, které jsou všeobecně považovány za obtížné a jejich uspokojivé řešení může provést pouze specialista v daném oboru (expert). · Expert se při řešení opírá o svoje znalosti a své vlastní zkušenosti Rámcové expertní systémy Rámcové expertní systémy vycházejí z principu OOP. V první polovině 70. let se uskutečnily první pokusy o vytvoření nové reprezentační filozofie, zaměřené na stereotypy a očekávání, která by zároveň integrovala možnosti předchozích přístupů Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém

expertní systémy umělá inteligence Průmyslové aplikace diagnostického expertního systému NPS32 - konzultace s expertem a tvorba báze znalostí na konkrétní problémovou oblas Číst dál Expertní systémy Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně , Technická 3082/12 , 616 00 Brno , Česká Republika , IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-641 Expertní systémy jsou počítačové systémy, které poskytují přenos rad, pomáhají při rozhodování a doporučují řešení v konkrétních situacích. Jejich cílem je p..

PREFA falcovaný střešní šindel | PREFA

EXIS - Hom

Expertní systémy. Mohli bychom říci zjednodušeně, že expertní systémy jsou počítačové programy, které mají za cíl zpracovávat a řešit nenumerické úlohy a informace. Po vyhodnocení programů poskytují expertní rady a řešení. Každý expertní systém má 2 části: Řídící mechanismus a báze znalostí Významným krokem směrem k implementaci dosažených poznatků se poté v 70. letech staly takzvané expertní systémy a dodnes používaný programovací jazyk Prolog, jenž je založen na predikátové logice. Kybernetika a informatika 1.4 Operační systémy (OS) 1.5 Vazba ovládání operačního systému na princip práce počítače; 1.6 Struktura složek . Otevřít lekce kapitoly 1 Kapitola 2 LOKÁLNÍ SÍŤ A INTERNET. Počítač, který dnes není zapojen do nějaké sítě, je víceméně k ničemu. 9.4 Expertní systémy AI ve školství. Expertní systémy - ES IS který pomáhá ne příliš zkušenému pracovníkovi řešit úlohy diagnostického charakteru. Má poslání poskytnout znalosti, které má například jen jeden člověk ostatním pracovníkům. IS pro vrcholové řízení - EIS Zajímají se o okolí podniku(trh, banka) Strategické informační systémy - SI

Přednášející – Den automatizace a značení

Webdesign - e-shopy expertní systémy eLoading

Expertní systém na rozdíl od experta nepodléhá náladám, neovlivňuje ho psychická a fyzická kondice, je stejně soustředěný na každý problém, nevynechá z nepozornosti žádný krok expertního rozboru a navíc není nikdy nemocný. Expertní systémy naopak nejsou kreativní, uvažují pouze Umělé systémy a inteligence systémů. (Inteligentní) chování živých organizmů. Algoritmy umělé inteligence a jejich míra schopnosti napodobovat (inteligentní) chování živých organizmů Expertní systémy PC DOKTOR-moderní ambulantní program, určený pro všechny ambulantní praxe včetně praktických lékařů a pediatrů, pro malá i velká zařízení Základní charakteristiky programu. řešení problematiky administrativy lékařské praxe; jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivos Expertní systémy tedy napodobují činnost lidských expertů při řešení problémů. Snaží se využít vhodně zakódované speciální znalosti s cílem dosáhnout v dané problémové oblasti rozhodování kvalitativně srovnatelného s expertem. Podle OLEJ - PETR (1997) jsou expertní systémy počítačové programy pro. Expertní systémy 1. By Roman on 2.11.2011 Základy informatiky. počítačové programy simulující rozhodovací činnost experta; znalosti vyjádřeny explicitně v podobě báze znalost.

Okná Prima VEKRA Slovensko

Expertní systémy jsou počítačové aplikace, které mají za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. Expertní systémy musí být navrženy tak, aby mohly zpracovávat nenumerické a neurčité informace a řešit tak úlohy, které nejsou řešitelné tradičními algoritmickými postupy Expertní systémy ve vojenství Expert systems in military. diplomová práce (OBHÁJENO)OBHÁJENO Portaro - Webový katalog knihovny. Jiří Kepka, Josef Psutka. Kepka, Jiř 10-III-00: Expertní systémy MAŘÍK, Vladimír, ZDRÁHAL, Zdeněk. Expertní systémy. In: Vladimír MAŘÍK, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří LAŽANSKÝ a kol. Umělá inteligence Expertní systémy jsou aplikace, které obsahují vědomosti jednoho nebo více expertů v dané oblasti a mají za úkol usnadňovat lidem tuto práci. Lidé implementují umělou inteligenci do strojů proto, aby nahradila je samotné při řízení některých procesů, takto je získána úspora časová i lidských zdrojů, případně je.

 • Archetyp amazonka.
 • Rudraksha brno.
 • Bosch wvh 30542 eu cena.
 • Sprchová vanička.
 • Konsky chrup.
 • 60 seconds apk and obb.
 • Mulan 1 online.
 • Nový rok přání.
 • Aktuální výpadky elektřiny mapa.
 • Pánské účesy 20 léta.
 • Shih tzu krmení.
 • Dermovate recenze.
 • Bmw e90 330d filtr pevných částic.
 • Vzduchová embolie množství.
 • Kynologická vesta.
 • Harmonický pohyb.
 • Posilka cz.
 • Co proti komárům v bytě.
 • Blois chateau.
 • Sjezdová kombinéza.
 • Rozměry ford galaxy 2004.
 • Eshop harley davidson hradec.
 • Surfhouse bali.
 • Reebok wikipedie.
 • Míra zdanění v čr.
 • Game of thrones season 7 episode 7 download.
 • Cesi zijici na bali.
 • Nová osada obchody.
 • Transformers bumblebee film.
 • Šnek africký nemoci.
 • Tetování lev a lvice.
 • Pasát co je.
 • Kp trading.
 • Epsomská sůl na vlasy.
 • Zůstaň se mnou youtube.
 • Hořčík využití.
 • Proc mi nefunguje sd karta v mobilu.
 • Marigold frances churchill.
 • Hasiči telefon.
 • Plastikové modelářství postupy.
 • Corel draw x7.