Home

Informační technologie pojmy

Informační technologie - Wikipedi

Základní pojmy ICT. Informační technologie. Ode dneška si můžete stáhnout přehled základních pojmů ICT, které byste měli jako studenti střední školy znát a správně používat. Najdete je ve formátu .doc v horním menu pod štítkem Ke stažen. 1 - Informatika - definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, navzájem komunikovat a termín Informační technologie, byl postupem času doplněn o prvek komunikace, tzv. ICT technologie ZÁKLADNÍ POJMY. Informace. Informace jsou fakta, zkušenosti a vědomosti, které lidstvo sbírá, zaznamenává, zpracovává a předává dále. Informační technologie Informační technologie jsou součástí informatiky jako celku a studují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce (hardware). Informační. Informační technologie. Praktická cvičení << | Základy IT | Vývoj Informatiky >> Základní pojmy Informatiky Výpočetní technika. Souhrn metod a prostředků určených ke zrychlení a automatizaci zpracování informací Informatika. vědní obor, který se zabývá výpočetní technikou a zpracováním dat na počítačíc Informační technologie jsou dynamickým odvětvím plným neustálých novinek. Mezi tyto novinky můžeme zařadit i neustále nově vznikající pojmy, které jsou většinou převzaté z angličtiny. Ne každý tak zná odpověď na otázku co je to Bitcoin nebo třeba QR kód? Od toho zde jsou naše stránky, které vám pomohou zorientovat se v počítačové terminologii

‹ 3. sada: Základy informatiky o úroveň výš 41.1 Základní pojmy informatiky (studijní text) › 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ICT (Information and Communication Technologies) Informační technologie (anglicky Information Technologies) používá se zkratka IT. Je to souhrnný pojem pro všechno, co se točí kolem počítačů nebo jiných zařízení, která zpracovávají data, informace nebo znalosti Informační technologie (IT/ICT): veškerá technika zabývající se zpracováním informací. Vnímání pojmu informační systém Konstatování z provozní praxe: V našem podniku jsme třicet let žádný informační systém neměli, a nějak jsme fungovali. Takže žádný informační systém nepotřebujeme Pojmy - informatika, informační a komunikační technologie Text dotazu. Dobrý den Zpracovávám seminární práci a potřebovala bych znát charakteristiky pojmů informatika, informační a komunikační technologie a digitální technologie

Slovník pojmů z informatiky infoz

Informační technologie lze také nazvat vědním oborem, který se snaží o co nejefektivnější řešení při sestavování, vytváření, propojení či zdokonalení těchto technologií. Po definování pojmu informační technologie zjistíme, že se jedná o opravdu velmi široké odvětví Základní pojmy ICT. Základní pojmy ICT 1 Základní pojmy (studijní text) - počítač (video, počítačová skříň) - data (zálohování - krátké video) - program - soubor - hardware (vysvětlení, krátké video, online test, stručný popis komponent) - software (vysvětlení, online test) Zápis do sešit Informační technologie a jejich využívání v podnicích, domácnostech, veřejné správě, školství, zdravotnictví a mezi jednotlivci. Informační ekonomika - investice, zahraniční obchod, lidské zdroje

Základní pojmy ICT ENglish & IC

 1. 2 h: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT - Information and Communication Technologies): základy ICT - přínos práce na osobním počítači (PC - Personal Computer) a je-ho využití v praxi - příklady, informační technologie a společnost - člověk versus počítač
 2. Základní pojmy uživatele informačních technologií E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia
 3. ICT (Information and Communication Technologies) je zkratka pro Informační a komunikační technologie.S větším nástupem komunikačních technologií ještě přidalo písmenko C (Communication) do původní zkratky IT aby byly zdůrazněny komunikační technologie pro přenos informací, dat či hlasu.. Mělo by se jednat o širší pojem než jen informační technologie, v praxi se.
 4. V procesu budování logistických modelů hrají informační technologie důležitou roli při zlepšování kvality organizační a řídicí infrastruktury podniku. V praxi umožňují efektivněji vypracovat alternativní systémy plánování a rozšířit chápání možností stávajících řešení. Výhody informačních technologií v logistice zde nekončí, ale stojí za to se.
 5. MZ2017 - profilová část Obor: Informační technologie Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační SW pracovní plocha a aplikace v Ubuntu 6. Strukturovaná kabeláž Pojmy: UTP, STP, koax, optický kabel, koncovky, bezpečnost A) Druhy kabelů, konektorů a síťové karty standardy a přenosové rychlost
 6. technologie - shrnutí Principy počítačovýchsítí Klasifikacesítí Přenosovámédia SíťInternet Důležitémilníky Poskytovatelé připojeníkInternetu Významnéslužby Internetu Vyhledávání informací E-technologie Klasifikace počítačových sítí • PAN(PersonalAreaNetwork) — popisujevelmimalousíť(Bluetooth,IrDA,ZigBee

Informační technologie ; Stavebnictví ; Strojírenství ; Prezentační video SPŠ ; Charakteristika studia ; Pomůcky a učebnice pro první ročníky ; Dálkové studium . Obory a informace ; Geotechnika ; Přijímací řízení ; Vyšší odborné vzdělání. Informační technologie Ing. Jan Janoud Mobil: 608 066 552 Jazyk C - základní pojmy a struktury. Stáhněte si pomocný text, případně ještě tento text - ke studiu. A tento text ke stažení jsou již zdroje programů probraných projektů. Probraná látka: 1 Základní programová struktura, kompilátor a jeho volání z příkaz.

Informační technologie 4. ročník RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Pojmenuje a rozpozná základní části počítače a jeho periferie základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituc informační technologie. Vítejte na mých nových web pages které se věnují nové technologii a hlavně počítačům. Menu. základní pojmy. Tato kapitola vysvětluje základní pojmy, jejichž zvládnutí je nutné pro pochopení dalších informací v této práci 3 ZÁKLADNÍ POJMY ICT VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 1 Základní pojmy ICT 1.1 Základní terminologie ICT ICT - Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie). Jedná se o veškeré technologie používané při práci s informacemi a při komunikaci (patří sem hardwarov Přehled zkratek z kategorie Počítače a informační technologie. Na zkratky.cz v kategorii Počítače a informační technologie jsou aktuálně významy 3 034 zkrate

Tabulka Informatika - základní pojmy je určena pro žáky druhého stupně základních škol jako učební pomůcka při výuce v hodinách informatiky. Výrobek představuje žákům složení a komponenty počítače, tzv. hardwarovou konfiguraci. Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a. Informační a počítačová gramotnost : klíčové pojmy informační výchovy. In Infotech 2007 : moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2007

ZÁKLADNÍ POJMY - Informatika986

Informační a komunikační technologie: Předmět: Informatika. Období: 3. ročník. Průřezová témata Žák - vysvětlí pojmy informatika, informace, historie informací - uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních), z nichž se informace získávají - uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem Počítač - základní pojmy základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. obdob IT (Informační technologie) - Souhrnné označení pro obor telekomunikací a výpočetní techniky (vše týkající se zpracování a přenosu dat). IS (Informační systémy) - 1. Označení pro oddělení mající na starost IT ve velkých podnicích. 2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a Kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře se základními a často používanými pojmy bezpečnosti informací, na jejichž významu a obsahu se nezřídka nedokáže shodnout ani odborná veřejnost. 2.1 Základní pojmy Aktivum. Charakteristika a cíle předmětu. Cílem předmětu Informační a komunikační technologie je seznámení studentů se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky

Výuka Informatiky - Informatika - Základní pojmy

 1. a komunikační technologie bývají často nahrazovány pojmy informační technologie a také dále jen pojmem technologie. Z historického hlediska můžeme připomenout, že byl a ještě v některých zdrojích je, stále užíván pojem počítačová technologie, který je ovšem ve svém příliš konkrétním vymezení již považován.
 2. Základy jazyka HTML a CSS, vektorové grafiky a informatiky . Jste zde. Domů » 3. sada: Základy informatiky » 41. Základní pojmy informatik
 3. Základní pojmy E-learning. je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia
 4. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světe informací, zpracovat Pochopí základní pojmy informační činnosti, rozdělí pojmy informace, informační zdroje a informační instituce
 5. Informační a komunikační technologie v lékařství Základní pojmy z oblasti informačních technologií. 2. Dějiny výpočetní techniky. Architektura počítačů. 3. Periferie. Rozhraní člověk - počítač. 4. Komunikace mezi zařízeními. Sítě. Distribuovaná řešení
 6. KIV/Informační technologie 2 . Pracovní plocha Jana Krutišová Studijní materiály k předmětu KIV/Informační technologie 3 Adresa aktuální buňky. Základní pojmy • Buňka - elementární oblast tabulky, průsečík sloupce a řádky, v němž je uložena hodnota
 7. Informační společnost Sociální fenomén spojený s transformací společnosti tradiční industriální do informační. Informační společnost s rozvinutým informačním průmyslem a vysokým podílem informačních služeb vytváří předpoklady pro vznik nové elitní sociální vrstvy schopné využívat informace, znalosti a informační a komunikační technologie a naopak.

Pojmy, termíny z oboru Počítače

Informační technologie a jejich strategický význam Mezi odbornou veřejností způsobil velkou diskusi článek Nicholase Carra IT Doesn't Matter, který vyšel v květnu 2003 v Haward Business Review. Carr v něm hodnotí přínos informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikání Informační ekologie. Úvod. Pojem informační ekologie se objevuje na konci devadesátých let 20. století, kdy s tímto slovním spojením začali pracovat výzkumníci z různých odvětví, aby sjednotili narůstající potřebu definování práce s informacemi v kontextu s technologiemi, etikou, daty, znalostmi a v neposlední řadě i s politikou

informační technologie v podobě vhodně zvoleného hardware a software. Důvodem zpracování zadaného tématu této bakalářské práce byla zkušenost autorky s rozebrány základní pojmy, požadavky na informační systém a jeho vlastnosti. Podrobně zd MZ2016 - profilová část Obor: Informační technologie Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační SW 6. Strukturovaná kabeláž Pojmy: UTP, STP, koax, optický kabel, koncovky, bezpečnost A) Druhy kabelů, konektorů a síťové karty standardy a přenosové rychlosti vlastnosti a principy přenosu informac Prezentace - informační technologie Otázka: Popište prostředí MS Powerpointu a vysvětlete pojmy - snímek, přechod. nejpoužívanější program pro přípravu prezentací.

3.1 Základní pojmy. Shannonův informační kanál, šum. Datový spoj, vysílač, přijímač. Rychlost přenosu dat. Přenos místní a dálkový, simplexní a duplexní, dvojbodový a vícebodový (multipoint). Zobrazení informace spojité (analogové) a impulzní (diskrétní), druhy modulace, digitalizace přenosu DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy. In Infotech 2007 - moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 - 65. ISBN 978-80-7220-301-7. Na první pohled se jedná v některých případech o navzájem odlišné definice, j Informační technologie Počítače. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy

Informační a komunikační technologie se stále více prosazují do mnoha různých oblastí lidské činnosti. Dnes již nikoho příliš nepřekvapí například využití počítačů v průmyslu, kde onen počítač jako rychlý idiot vykonává stále se opakující činnosti Sady DUM ISŠTE Sokolov, EU peníze školám, Obecné pojmy informatiky a přenos dat, Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT), zdroje informací, zpracování informací, číselné soustavy, typy informací, komprese dat. Oblasti využití výpočetní technik

41. Základní pojmy informatiky Digitální učební materiál

Informační a komunikační technologie. Vyučující: Zuzana Zahradníčková (zahradnickova@zsjiraskova.cz). Jana Kahounová (kahounova@zsjiraskova.cz). Marie Pechová (pechovam@zajiraskova.cz). Konzultační hodiny dle dohody: každý čtvrtek ráno 7:00 - 7:45 hod. místnost č.2 celosvětová informační dálnice Mediální výchova - význam médií Informační a komunikační technologie 5. ročník Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata Termín plnění - vysvětlí pojmy hardware a software, pojmenuje nejběžnější součásti a zařízení počítač

Informační technologie (Information technology

Informační technologie 18-20-M/01. Prezentace a Základní pojmy informačních a komunikačních technologií), na konci třetího ročníku pak zbývající tři (Používání počítače a správa souborů, Použití databází a Práce s Internetem a komunikace). Úspěšní studenti se kromě certifikátu mohou při hledání. Informační systémy Základní cíle, pojmy. Životní cyklus projektu informačního systému. Způsoby zavádění informačního systému. Databázové systémy - základní pojmy. Architektura databází. Datové modely v databázových systémech. Základní pojmy relační algebry. Dotazovací jazyky v databázových systémech Cílem práce je prozkoumat informační technologie a konkurenceschopnost ve vybrané cestovní kanceláři, zhodnotit výsledky a případně navrhnout vhodná zlepšení. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. V první části jsou rozebrány teoretické pojmy, jako informační technologie, cestovní kancelá

Informační a komunikační technologie je založena především na aktivní činnosti žáků, kterou si osvojují základní pojmy informatiky. Získávají dovednosti poradit si s praktickými úlohami při práci na počítači v prostředí textových, grafických či tabulkových programů, při práci na internetové síti apod Pomocí vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie přiblížit představu dětí skutečnosti, jak dospělí výpočetní techniku používají v práci i běžném životě. Získané dovednosti jsou zároveň i nezbytným předpokladem jejich budoucího uplatnění na trhu práce a podmínkou k efektivnímu rozvoji v. Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. využití vybraných metod pro popis a analýzu činnosti elektronických obvodů s praktickou návazností na informační technologie. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce. dokument obsahuje pojmy a otázky, které se vyskytují Informační a komunikační technologie [ETE63E] ČZU v Praze Word (16.45 kB) 22. 1. 2015. IKT-teorie z přednášek. Sepsané všechny přednášky ,kromě poslední.

Pojmy - informatika, informační a komunikační technologie

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Počítače a Internet > Informační technologie Informační technologie - 1. ročník. VS 4. ročníky. Informatika a ICT - úvod a pojmy. Digitální technologie - sekunda. Textové editory. Tabulkové procesory. Prezentační programy . Databázové systémy . Počítačová grafika a digitální fotografie. Tvorba webových stránek - HTML 5 a CSS Předmět: Informační technologie. Otázky ke státní bakalářské zkoušce pro obor: Informační management. Školní rok 2020/2021 1. Základní principy počítačů a jejich architektura (historický vývoj, von Neumannovo a Harvardské schéma, základní deska, procesor, sběrnice, řadič, přídavné karty, periferie, typy a princip 3.6 S pojmy věda a technologie je úzce spojen pojem inovace, s kterým se v praxi často setkáváte nebo budete setkávat. Tzv. Frascati manuál [2-8], který je standardem OECD, uvádí následující definici inovace

ČSN EN 50600-1 (367260) - Informační technologie

Informační a komunikační technologie - Wikipedi

 1. INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST POJMY -SCADA, ICS, OT OT (Operational Technology) -je hardware a software, který monitoruje a ovládá fyzická zařízení, procesy a události ve společnosti. ICS (Industrial Control System) -zahrnuje několik typů průmyslových a řídicích informačních systémů
 2. Imagine a future in which your interface agent can read every newswire and newspaper and catch every TV and radio broadcast on the planet, and then construct a personalized summary. This kind of newspaper is printed in an edition of one. (Negroponte, 1995, p. 153) Informační bublina je označení pro výsledek tzv. personalizovaného vyhledávání, kdy algoritmy webových stránek.
 3. Předmět Informační a komunikační technologie (ICT) připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v soukromém životě i ve svém budoucím povolání
 4. 1. Úvod, základní pojmy informatiky, ČVUT a IS, historie počítačů, informační společnost (elektronické vzdělávání, distribuce obsahu k cílovým uživatelům), současné paradigma IT 2. Generace počítačů, architektura, hardwarové vybavení počítačů (základní jednotka, periferie) 3
 5. základními i pokročilými pojmy a principy z oblastí informačních technologií a pokročilým využitím. MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-. ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika
ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - Informační technologie

Informační technologie ve zdravotnictví Předmět seznamuje studenty se základními i pokročilými pojmy a principy z oblastí informačních technologií a pokročilým využitím výpočetní techniky pro uchovávání, analýzu a prezentaci dat. Studenti se rovněž seznámí s architekturou počítačů a sítí, strukturou. Informační a komunikační technologie Základní pojmy a druhy počítačů Informační a komunikační technologie. Uspořádaný soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů, tvoří: Základní vzdělávání první stupeň » Informační a komunikační technologie: Šablona Šablony ZŠ » Šablona III/2: Hodnocení. Odborník. Uživatelé. Doporučte DUM. Citujte DUM. Klikněte ZDE. Základní pojmy informační činnosti. www.dumy.cz [online]. 3.6.2012, [cit. 7.9.2020]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY. Informace a informační technologie ovlivňují a stále více mění náš každodenní život. Žijeme v pevratné dobř ě. Začátek té převratné doby je právě dnes, zaátkem 21 - ho století, č dodržování výše uvedených rozdílů mezi pojmy data a informace není proto vždy možné, an ICT je zkratka s významem informační a komunikační technologie z anglického Information and Communication Technologies. Patří sem veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi, tedy hardware (počítače), software (internetové vyhledávače, operační systémy) apod

ICT je zkratka z anglického Information and Communication Technologies - označuje informační a komunikační technologie. Česká verze této zkratky je IKT informační technologie. Vítejte na mých nových web pages které se věnují nové technologii a hlavně počítačům. základní pojmy - diskuze. Přihlásit se: email heslo . Registrace | odeslat anonymně - jméno: Váš email: Opište prosím kontrolní kód 9543 Informační technologie v elektrotechnice. Student popisuje a vysvětluje pojmy z počítačové grafiky, demonstruje znalost pojmů a postupů na základních úlohách, naprogramuje vybrané grafické algoritmy a modifikuje je pro řešení reálných situací, rozlišuje jednotlivé grafické postupy a popisuje jejich výhody a. Cílem následujícího textu je naznačit, se kterými problémovými okruhy a pojmy oblasti ICT se mohou absolventi škol setkat v rozvinuté informační společnosti. Zpoždění informační teorie před praxí. V současnosti mají informační technologie před jejich teoretickým uchycením náskok; informační věda se opožďuje Náhled: ČSN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27001 Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny typy organizací (např. komerční organizace, vládní agentury a úřady, neziskové organizace)

ICT - WikiKnihovn

 1. Informační technologie. Praktická cvičení Základní pojmy Webová prezentace (web) soustava www stránek navzájem propojených pomocí hypertextových odkaz.
 2. Informační systémy a technologie: Název česky: Informační systémy a technologie: Název anglicky: Information Systems and Technology. Způsob ukončení a počet kreditů: Úvod a základní pojmy a definice (dotace 2/0) a. Hospodářské prostředí a IS. b. Trendy IS. 2
 3. AAN120015 / VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ANPR / Bakalářské studium 2020/2021 PhDr. Tomáš Langer Elektronické vzdělávání (digitální vzdělávání, e-learning): vývoj, základní pojmy, principy; Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, smartphone a další zařízení, zásady.
 4. Informační technologie. Udáváme směr digitální revoluce ve zdravotní péči. MSD IT Hub se zabývá softwarovým inženýrstvím, IT provozem, digitálním marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá využití mobilních technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje léků apod
 5. Informační technologie (18-20-M/01 Informační technologie) S účinností od 1. září 2016 zařazuji tento dodatek jako platnou součást školního základní pojmy, hvězdicová architektura - popíše vzorové programy, princip činnosti,typy přenosu - vysvětlí technologie přenosu dat,.

1. Základní pojmy

 1. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve svět
 2. Základní pojmy používané ve výpočetní technice . Hardware. Fyzické vybavení počítače. Hardware je vše na co si můžete sáhnout - monitor, klávesnice, tiskárna, myš, harddisk, procesor apod. Hardware je jedna vše, co je na první pohled u počítače vidět, ale také vše hmatatelné, co je ukryto ve skříni počítače
 3. Školní a webové informační centrum pro 1. stupeň základní školy Cílem projektu je umožnit žákům 1. stupně přístup k učivu, které bude zpracováno v elektronické podobě a zpřístupněno ve školním nebo webovém informačním centru
 4. gův kód, cyklické kódy, pojmy: lineární kódy, ham
 5. Předmět: Informační technologie. Otázky ke státní bakalářské zkoušce pro obor: Informační management. Školní rok 2015/2016 1. Základní principy počítačů a jejich architektura (historický vývoj, von Neumannovo a Harvardské schéma, základní deska, procesor, sběrnice, řadič, přídavné karty, periferie, typy a princip
Základní pojmy počítačových sítíPožární ochrana 2019 v Ostravě - TZB-infoTabulkový procesor - popis funkcí, menu (Informační aPPT - Globalizace PowerPoint Presentation, free download

studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Počítačová grafika 1. Druhy grafiky 2. Barevný prostor 3. Základní pojmy počítačové grafiky, Práce s rastrovou grafikou - Zoner Photostudio 4. Práce s vektorovou grafikou - Corel 5. Grafická tvorba. Definice pojmů. První část vymezuje některé pojmy (informační společnost) a charakterizuje vznik a charakteristiky informační společnosti. V 1 odstavci je odhad budoucího vývoje. jsou zde popsány přínosy a úskalí informační společnosti. načrtnuta důležitost integrace do evroých a světových struktur. 1.2 Informační a komunikační technologie. Informačními a komunikačními technologiemi můžeme pro zjednodušení popsat veškeré technologie, nástroje a postupy umožňující lidem komunikaci a práci s informacemi Abychom poznali specifiku databázové technologie, seznámíme se s vybranými pojmy. 1.1 Úvod do databázové technologie 1.1.1 Pojem databáze Moderní pojem informační technologie představuje unifikovaný soubor metod a nástrojů pro vývoj software informačních systémů, které zpracovávají data (realizují sběr, uloţení Bc. program - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - okruhy témat k SZZ Garant studijního programu: doc. PhDr. Milan Klement Okruh hardwarová a softwarová konfigurace a zpráva výpočetní techniky 1. Analogová a číslicová technika - analogové a číslicové veličiny, analogové a číslicov

 • Sobotni akce liberec.
 • Příjmení dítěte u nesezdaných párů 2019.
 • Plus size modelky soutez.
 • Kulečník kutná hora.
 • Krajta tmavá chov doma.
 • Pomocné archeologické disciplíny.
 • Zajištění balkonových dveří.
 • Neklidné ruce u kojence.
 • Červená a žlutá vznikne.
 • Náhradní díly stihl ms 362.
 • Jak překvapit muže na narozeniny.
 • Styl 80 a 90 let.
 • Julia stiles csfd.
 • Koitus anglicky.
 • Echl wikipedia.
 • Grilovací kámen 60x40.
 • Acroyoga workshop.
 • Loch nessie.
 • Tvarohový koláč s malinami.
 • Paralelní zapojení 3 rezistorů.
 • Katalog známek čsr.
 • Vychodni pobrezi spanelska.
 • Dobble albi.
 • Grcm.
 • Víno ludmila cena.
 • Alkoholičky.
 • Distracted boyfriend meme generator.
 • Klanění tří králů brandl.
 • Bolest krize po padu.
 • John steinbeck books.
 • Nox club hradec králové.
 • Korma pasta.
 • Big lebowski online cz hd.
 • Mucormycosis.
 • Hrudní pás bluetooth decathlon.
 • Lupénka obličej.
 • Krbová kamna s výměníkem a akumulační nádrží.
 • Bezlepkový chléb.
 • Poslanecké prázdniny 2019.
 • Hvězdářský dalekohled celestron.
 • Benigní nádor tlustého střeva.