Home

Hemolýza při odběru krve

Rozpad červených krvinek - hemolýza Medicína, nemoci

Rozpad červených krvinek se odborně označuje jako hemolýza. Hemolýza doprovází některé výkyvy vnitřního prostředí organizmu a některé choroby. Nekompatibilní transfúze - Pokud dojde při transfúzi ke smísení krve dárce a příjemce, kteří mají nekompatibilní krevní skupiny, pak imunitní systém příjemce začne. Hemolýza je stav, při kterém dochází k předčasnému rozpadu červených krvinek (erytrocytů). Choroby, které způsobují hemolýzu mohou být vrozené (dědičné), ale i získané v průběhu života. Hemolýza může být také příznakem jiného onemocnění. Hemolýza je označení pro předčasný zánik červených krvinek Biochemická analýza krve [upravit | editovat zdroj]. Pro správné posouzení zdravotního stavu je potřeba získat co nejvíce informací. Zdrojem validních informací, které v sobě odrážejí změnu metabolismu organismu a mohou být použity při posuzování zdravotního stavu pacienta, jsou výsledky laboratorních vyšetření

Podstatným nedostatkem, který může vzniknout při odběru žilní krve je intravaskulární hemolýza, která může být způsobena vlastním provedením odběru žilní krve. Stejně tak může být následná hemolýza způsobena následujícími příčinami: mechanicky (třepání, zpěnění, násilný průtok jehlou Mikrobiologické vyšetření krve - hemokultura . srážlivá krev ze žíly; otevřený systém odběru - odběr krve do 20 ml stříkačky, aplikace odebrané krve do anaerobních a aerobních hemokultivačních lahviček nebo do speciální lahvičky při terapii antibiotiky, výměna jehel při aplikaci do lahviček, 1 lahvička cca 8-10 ml krve

Hemolýza: Předčasný rozpad červených krvinek - Rodicka

Biochemická analýza krve - WikiSkript

 1. Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve: 1. chyby při přípravě nemocného, 2. chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru, 3. chyby vedoucí k hemolýze vzorku, 4. chyby při adjustaci, skladování a transportu. 1.Chyby při přípravě nemocnéh
 2. Hemolýza vzorku a jak se jí vyhnout. při odběru stříkačkou netáhnout příliš silně za píst a při vyprazdňování stříkačky zase příliš silně na píst netlačit; Rovněž doba transportu a čas mezi odběrem a stočením krve hrají významnou roli při vzniku hemolýzy. Jestliže se převáží nestočená krev, je.
 3. Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve: · chyby při přípravě nemocného, · chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru, · chyby vedoucí k hemolýze vzorku, · chyby při adjustaci, skladování a transportu, · chyby při identifikaci pacientského vzorku . a) chyby při přípravě.
 4. Hemolýza, rozpad erytrocytů, přesněji jejich předčasný zánik je zde podmíněn okolnostmi odběru krve, či vzniká během transportu do laboratoře a podobně. Neovlivnil výsledek testu KO (větší hemolýza může stát například za vyšší hladinou draslíku při vyšetření z důvodu rozpadu buněk, a výsledek pak není.
 5. V téro části laboratorní příručky uvádíme postup při odběru biologického materiálu se zaměřením na upozornění na možné chyby při odběru. K odběru žilní krve pro analýzy se používá uzavřený odběrový systém VACUETTE - viz LP C-05 Používaný odběrový systém. 1
 6. Hlavní chyby při odběrech žilní krve . Dokument je zařazen do skupiny dokumentů obecně sdílených klinickými laboratořemi (mezioborových dokumentů). Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve: ´ chyby při přípravě nemocného ´ chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru

hemokoagulace, provede se nejprve odběr krve na vyšetření krevního obrazu, pak na hemokoagulaci. Odběr má být co nejšetrnější při lehkém zatažení paže. Četnost (odezva): Rutina 2 hodiny , statim 1 hodina. Transport: Dodat ihned, nejdéle však do 2 hodinpo odběru při 8 až 25 °C. Stabilita vzorku: 4 hodiny při 15 až 25 °C Hlavní chyby při odběrech žilní krve: Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve: 1. chyby při přípravě nemocného 2. chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru 3. chyby vedoucí k hemolýze vzorku 4. chyby při adjustaci, skladování a transportu. 1. Chyby při přípravě nemocného

Vhodná doba lačnění je 12 hod.Delší komprese není vhodná.Stanovení ovlivňuje věk,pohlaví,alkohol,dieta ,fyzická aktivita, ikterus,hemolýza,kofein,poloha při odběru( ve stoje je hodnota vyšší),těhotenství.Jedno stanovení koncentrace není směrodatné vzhledem k výraznému intraindividuálnímu rozptylu. Systémy sterilních krevních vaků používané při odběru krve a jejích složek, při jejich zpracování, mají označení CE nebo se ověřují a jsou vybírány tak, aby splňovaly rovnocenné standardy, a to i v případě, že krev a její složky jsou odebrány v zemích, které nejsou členským státem Evroých společenství o při odběru plné krve ztráta 250mg Fe, úprava v průběhu 30-60 dní, spontánně, bez nutnosti medikace o při intenzivních plazmaferézách může dojít k poklesu zásob Fe, odstraňuje se transferin o odebrané bílkoviny krevní plazmy a krevní destičky se obnoví v průběhu 2-3 dní o časté venepunkce - ztluštění cévní stěn

LABIA - Biochemická laboratoř Lanškroun - Odběry a

Pro odběr arteriální krve se používají speciální pomůcky - křeslo, které lze upravit do potřebné pozice a heparinizované zkumavky. Ve zkumavce nesmí být vzduchové bubliny a transport do laboratoře musí být velmi rychlý, při teplotě 25° C do 10 minut a při teplotě 1 - 5° C do dvou hodin Netlačit na píst při převodu krve do vakuové odběrové zkumavky Převádět krev do zkumavky pod úhlem tak, aby pomalu stékala po stěně dolů. 3. Hemolýza způsobená transportem vzorku Původ vzorku: gynekologicko-porodnická a no-vorozenecká odd., akutní příjmy, JIP a ARO - tato oddělení používají často k odběru katetr Hemolýza se objevuje za 7 až 10 dnů po transplantaci (ledviny, srdce, plíce) a vymizí zhruba za měsíc. Febrilní potransfuzní reakce (FNHTR) FNHTR je transfuzí vyvolaný vzestup teploty o ≥ 1ºC bez příznaků jiné hemolytické nebo na transfuzi závislé reakci častěji se vyskytující infekce při odběru krve nebo skladování krevních produktů. Jedná se nejčastěji o komensály kožního povrchu nebo floru zažívací- hemolýza akutní hemolytická TR 1 na 250 000 - 1: 600 000 opožděná hemolytická TR 1 na 4 00 Vlastní odběr může být významně ovlivněn dobou odběru (cirkadiánní rytmy, lačnění), polohou pacienta při odběru, typem odběrových zkumavek a technikou odběru. Interference stanovení . Hemolýza Mírná hemolýza má malý efekt na laboratorní testy, avšak střední nebo masivní hemolýza ovlivní koncentraci a aktivitu.

Ø prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru . Ø termické vlivy (chladová hemolýza - uskladnění vzorku plné krve v lednici, ponechání vzorku blízko tepelného zdroje) Ø prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoř prudkým vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky, krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky, prudké třepání krve ve zkumavce (padá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru), uskladnění plné krve v lednici, prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře 5.3.2. Zásady pro odběr vzorků žilní krve . A) Postup odběru. Odběr vzorků se provádí obvyklým způsobem podle použitého odběrového systému, a to tak, aby byl zajištěn dostatečný objem vzorku pro požadovaná vyšetření a nedošlo k znehodnocení vzorku (hemolýza apod.) - viz.: C) Chyby při odběru žilní krve G. 2. 2. Hlavní chyby při odběrech žilní krve . Chyby při přípravě nemocného. a) pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy, b) v době odběru, nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi, c) pacient nevysadil před odběrem léky

4 díly krve a 1 díl konzervačního roztoku (glukóza a citrát)-získaná krev se uskladňuje na stanici v lednici při teplotě 4°C-krev, která není starší než 24 hodin po odběru se nazývá čerstvá krev - obsahuje faktory, které se konzervací porušují-přežívání ery 90-120 dn odběru hemolýza Imunohematologická vyšetření Infekční markery - dárci krve HBsAg Sérum 6 dní při +2 až +8 °C silná hemolýza, lipémie, bilirubinémie heparin Srážlivá krev- nepoužívat zkumavku s gelem Anti-HCV Sérum 6 dní při +2 až +8 °

- při odběru krve, značení zkumavek, vyplňování žádanek a kontrole dodaných krevních přípravků je nutno pracovat s maximálním soustředěním a přesností - krev a koncentráty červených krvinek musí být podány nejpozději do 2 hodin po dodání z transfúzní stanic dezinfekčním činidlem může přicházet v úvahu při kapilárním odběru krve. Hemolýza vzorku, která zkresluje řadu vyšetře-ní, vzniká často při nesprávném odběru krve. Vyšší podtlak při odběru, použití jehly s úzkým průsvitem, použití turniketu na paži delší dobu nebo nešetrn

Odběr krve - Masaryk Universit

Cvičení paže se obecně při odběru venózní krve nedoporučuje. Hemolýza - hemolýza ovlivňuje většinu biochemických vyšetření. Řada látek při hemolýze přechází z erytrocytů do séra nebo plazmy. Zabarvení séra (plazmy) interferuje s mnohými vyšetřovacími postupy. Hemolýzu způsobuje: použití vlhké odběrové. Chyby při odběru krve. Při odběrech krve může vzniknout mnoho chyb, které mají vliv na výsledek laboratorního vyšetření. Je důležité zmínit, že ve většině případů je důsledkem chyby hemolýza - rozpad červených krvinek. Důsledkem hemolýzy je ovlivnění koncentrace např. draslíku v séru a výsledek. malé množství krve a zkusit, zda dojde či nedojde k aglutinaci - provést křížovou zkoušku. Za nevhodného má být označen ten dárce, u kterého při smíchání vznikne sraženina. Je vhodné studenty navést k tomu, aby používali při odběru z PET lahve vždy čisté kapátk

Při odběru kapilární krve může snadno dojít k její hemolýze při styku s dezinfekčním prostředkem na kůži nebo k jejímu naředění tkáňovým mokem při nadměrném vymačkávání. První kapka se setře, lehkým tlakem na okolí vpichu se vytvoří další kapka, k níž se přiloží kapilára, do které při vhodném. při odběru krve dlouho zatažená paže, cvičení končetinou → vzestup K+, Ca+, CB, lipidů, enzymů, Hgb, krvinek odběr krve z místa nad infúzní linkou hemolýza → ↑bilirubinu Příčiny hemolýzy: vlhká odběrová souprava, stopy dezinfekčního přípravku jehla s malým průsvitem (↓0,8 mm) → porušení membrány er Preanalytická fáze laboratorních vyšetření Mgr. M.Bunešová UK 2 LF a FN Motol, Praha 2011/2012 Žádanky na vyšetření Žádanka musí obsahovat následující údaje Jméno a příjmení pacienta Rodné číslo pojištěnce, popř. náhradní číslo Odebíraný materiál Požadované vyšetření Diagnózu Pojišťovnu, případně způsob platby Datum vystavení žádanky Při. Hlavní metodou ke zjištění úrovně kyseliny močové je laboratorní vyšetření krve. K odběru krve dochází většinou ráno. K lékaři je nutné se dostavit nalačno, optimální je nejíst alespoň 10 hodin. Dále je vhodné před odběrem zachovávat fyzický klid a psychickou pohodu

Odběr krve na základě dožádání orgánu Policie ČR Zdravotnická zařízení se ve při své činnosti poměrně často setkávají s požadavky orgánu Policie ČR na provedení odběru krve popř. moči a jejího vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek, nejčastěji v souvislosti s vyšetřováním. Pokud člověk přijímá velké množství bílkovin v potravě, celková bílkovina se též zvýší, stejně jako při psychickém stresu. Syntéza albuminu se zvyšuje při hladovění, při poškození ledvin a ostatních stavech, kdy dochází v organismu k velkým ztrátám. Snížené hodnoty nacházíme u ležících pacientů

odběru hemolýza Imunohematologická vyšetření Infekční markery - dárci krve HBsAg Sérum 6 dní při 2-8°C silná hemolýza, lipémie, bilirubinémie heparin Srážlivá krev- nepoužívat zkumavku s gelem Anti-HCV Sérum 6 dní při 2-8° Při použití jehly a stříkačky (otevřený systém) se zajistí správná pozice paže, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve, odebere se potřebné množství krve. Pokud je třeba, použije se další stříkačka Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se dá v krvi zjistit marihuana když jsem si dala minulý týden asi pět šluků a to příležitostně. Dnes jsem byla u pani doktorky a ta mi chce odebrat krev a zjistim mi cholesteror,cukry,štítnou žlázu atd... Zajímalo by mě jestli tam zjístí i marihuanu. Děkuji za odpověď Hemolýza (intravaskulární nebo arteficiální). Postižení srdečního nebo kosterního svalu. Falešně pozitivní pseudoperoxidázová reakce při bakteriurii, leukocyturii (˃ 400/µl), při užití dezinfekčních prostředků k proplachu sběrné nádoby správně umístit jehlu do žíly, špatné umístění způsobí pomalý tok krve a ten je potom příčinou hemolýzy; při odběru stříkačkou netáhnout příliš silně za píst a při vyprazdňování stříkačky zase příliš silně na píst netlačit; nepoužívat tenké jehly (t.j. 25G a menší

prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru) vysoká nebo nízká teplota (chladová hemolýza - uskladnění vzorku plné krve v lednici nebo mrazáku, ponechání vzorku blízko tepelného zdroje) použití vlhké odběrové soupravy 2. Označení materiál * Odběr venózní krve Nejčastější chybou v laboratoři klinické biochemie je HEMOLÝZA Zvýšená frekvence hemolyzovaných vzorků je vždy znakem selhávání procesů odběru a transportu (nedodržení doby srážení, mechanické poškození při transportu atd) Často se zvýšená četnost hemolýzy vztahuje ke konkrétnímu. Sedimentace krve a její hodnoty Starý medik - 11.3.2011 2 Sedimentace krve, přesněji sedimentace erytrocytů (červených krvinek), je běžné laboratorní vyšetření, které se provádí během odběru krve při podezření na zánětlivé či infekční onemocnění

Krevní centrum s.r.o

Například hemolýza bude vyslovována, pokud je osoba otrávena významnou dávkou kyseliny octové. 3. Biologické. Obálky erytrocytů se začínají rozkládat kvůli účinkům hemolytických jedů, například v důsledku kousnutí hmyzem nebo hadů. Také biologická hemolýza vzniká transfuzí nekompatibilní krve. 4. Teplota prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru) termické vlivy (chladová hemolýza - uskladnění vzorku plné krve v lednici, ponechání vzorku blízko tepelného zdroje) prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoř pseudohyperkalemie - hemolýza při odběru krve, odběr krve z končetiny s infuzí s K, leukocytóza, trombocytóza, hereditární sférocytóza metabolická acidóza - přesun draslíku extracelulárně, např. diabetes mellitus tkáňové poškození - trauma, hypotermie, tumor lysis syndrom, rhabdomyolýz Při odběru nesrážlivé krve je třeba vzorek hned po odběru zlehka promíchat např. otáčením zkumavky (netřepat!); transport do laboratoře je možný ihned. Moč. Všechna vyšetření prováděná v moči v naší laboratoři jsou vázána na sběr moči po dobu 24 hodin. Výsledky jsou vydávány jako kvantitativní údaj/24 hod Krevní plazma se získává centrifugací nesrážlivé krve po dobu 10 minut a při 1000-1500 g, stejně jako u séra. K odběru takto upravené krve se používají zkumavky s obsahem antikoagulačního činidla, které zabrání srážení krve. Mezi nejpoužívanější antiko-agulační činidla patří K

u tohoto typu odběru však hrozí hemolýza a pěnění krve, zejména při prudkém vstřikování krve do nádobky přes jehlu. [1] Tento způsob odběru je ale již zastaralý a v současné době je u většiny pracovišť nahrazen systémem uzavřeným, při kterém nedochází ke styku pracovníka s krví a je tak zaručena vysoká. 2 - 5 ml krve do plastu s protisrážlivou přísadou, citrát 1 : 9. Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Je třeba zabránit nadměrné venostáze před odběrem Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve, odebere se potřebné množství krve

Odběry biologického materiálu - WikiSkript

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace při nesprávném odběru, sražený vzorek. Skladování vzorků a dodatečné analýzy: Vzorky plasmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy. APC Rezistenc Kdo může darovat krev? Podmínkou pro odběr krve je dobrý zdravotní stav dárce, věk mezi 18 a 65lety a váha nad 50kg. Dárce musí být při odběru stoprocentně zdráv - i zdánlivě banální rýma či opar může znamenat přítomnost viru v jeho krvi a pro imunitně oslabeného příjemce představovat smrtelné onemocnění Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu - prudké třepání krve ve zkumavce (při nešetrném transportu krve ihned po odběru)- uskladnění plné krve v lednici- prodleva doby mezi odběrem a zpracováním v laboratoři- použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla . Chyby při adjustaci, skladování a transport Její obsah je koncipován v souladu s normou ISO 15189:2013. Doufáme, že naše Laboratorní příručka přinese svým uživatelům všechny potřebné informace a pomůže jim lépe se orientovat při požadování laboratorních vyšetření. Budeme rádi, pokud se stane základem pro další komunikaci a zkvalitnění vzájemné spolupráce

Při analýzách, které se mohou provádět pouze v séru, upozorněte na terapeutickou heparinizaci na žádance. Chyby při odběru žilní krve. 1. Chyby při přípravě nemocného. pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy Při analýze vzorků se mimo jin Vyšetření formou odběru žilní krve provádí zdravotní sestra u praktického lékaře, zánět, intoxikace (metabolické, léky, chemikálie), akutní krvácení, akutní hemolýza erytrocytů, myeloproliferativní onemocnění, tkáňová nekróza (AIM,. Je-li turniket naložen za účelem volby místa vpichu, lze ho pro vlastní odběr použít nejméně po dvou minutách uvolnění Vliv cvičení paží při naloženém turniketu cvičení (pumpování) se při odběru venózní krve nedoporučuje vede ke zvýšení K+ v plazmě Vliv protisrážlivých činidel volba nevhodného. : M. Bohoněk; M. Petráš; I. Turek; J. Urbanová; T. Hrádek; V. Staropražská; J. Koštířová; D. Horčičková; S. Duchkov

Pokyny k odběru žilní krve - nemjh

Je možné zasílat zamražená séra: po odběru nechat vzorek krve stát při pokojové teplotě 2 hodiny, pak ihned zcentrifugovat při cca 3200 rpm (1000-1350 g) na běžné stolní centrifuze 10 minut při pokojové teplotě, oddělit sérum a zamrazit na teplotu -20oC nebo nižší. Tuto teplotu je nutné udržovat i při transportu séra. Shluky destiček se tvoří při odběru krve, během uchovávání ve zkumavce s EDTA nebo během přípravy krevního nátěru. Představují normální adhezní tendenci destiček a jsou artefakty v tom smyslu, že nejsou přítomny v cirkulující krvi pacienta. Shlukování se stává důležitým při interpretaci počtu destiček Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek - tj. odběr ze stejné paže při podání infuze. Skladování vzorků a dodatečné analýzy: Vzorky plazmy jsou skladovány 6 hodin po centrifugaci Odběr krve se provádí standardním způsobem. Hemolýza ovlivňuje naměřené hodnoty, proto se silně hemolytické vzorky nezpracovávají. Troponiny jsou strukturní bílkoviny buněk příčně pruhovaného svalstva. zvýšená hladina přetrvává 7-14 dnů. Stanovuje se při podezření na infarkt myokardu, myokarditidu a u. Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). nekonjugované - nestačí-li játra vychytávat bilirubin z krve: při nadměrné tvorbě bilirubinu vrozená sférocytóza, deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy) - hyperbilirubinémie se vyskytuje pouze pokud hemolýza překročí 5 %.

Odběry žilní krve - nempt

až 5 ml. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy. Nutno, aby krev alespoň 10-15 minut po odběru stála při pokojové teplotě z důvodu zábrany hemolýzy a aby došlo k sedimentaci krvinek. Poté uložit do chladničky při 2-8 °C Odběru kapilární krve není čas­to věnována dostatečná pozornost, je bagatelizován a existují názory, že se při něm nedá nic pokazit. Samozřej­mě, že jej určitým způsobem zajistí každá VS, otázkou ale zůstává, do jaké míry je odběr proveden správně Odběr žilní krve - zdroje chyb . Postupně jsou zdůrazněny hlavní zdroje chyb při odběrech žilní krve-chyby při přípravě nemocného, způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru, vedoucí k hemolýze vzorku, chyby při adjustaci, skladování a transportu Poloha při odběru krve rozdíl v koncentraci proteinů ve vzpřímené poloze proti poloze vsedě po dobu 15 min je 5 - 8 % rozdíl proteinů mezi polohou vstoje a vleže se udává 10 - 20 % Pro zajištění standardních podmínek odběru krve z loketní žíly: zajistit polohu vsedě po dobu 15 min před odběrem 20 - 30 minut u.

Po odběru se krev nechá stát po dobu cca. 30-60 minut (s výjimkou konkrétních testů, u kterých musí být krev během 20 minut po odběru být ochlazována a odstředěna, aby bylo možno provést označení) a odebere se vysrážený krevní koláč. Odstřeďování - 5 minut při 4000 otáčkách / min Vzorek odebrané krve se uchovává při 2-8 °C. Do laboratoře k provedení testu je třeba vzorek dopravit v den odběru. Test je vhodné provést co nejdříve po odběru, maximálně do 48 hodin. U lékových alergií je třeba vyšetření provést do 24 hodin o odběru. Z organizačních důvodů prosíme o odběry pouze ve středu Musíme se při odběru vyhnouti násilnému vytlačování krve z prstu či ušního lalůčku, protože to je spojeno s kontaminací kapilární krve neznámým podílem tkáňového moku. 8. Při kapilárním odběru po kapkách nebo stíráním vyřinuté krve o hranu nálevky , je přítomno riziko hemolýzy odebrané krve po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem ( 8-10× jemně převrátit hemolýza: koncentrace draslíku v erytrocytech je 25 krát vyšší než v normální ruka při odběru minimálně zaškrcována denně v pracovní dny oddělené sérum při 15-25°C: 14 dní, při 2-8°C: 14 dní, při (-15)-(-25. Hlavní chyby při odběrech krve • dlouhodobé stažení paže • hemolýza vzorku znečištění jehly nebo pokožky zbytky ještě tekutého dezinfekčního roztoku. použití příliš úzké jehly . prudké třepání krve ve zkumavce • skladování/transport nevhodné zkumavky . nedostatečné značení. potřísnění krví. zmražen Cvičení paží může vést ke zvýšení kalia v plazmě, proto se obecně při odběru venózní krve nedoporučuje. Hemolýza je jednou z nejčastějších příčin ovlivnění výsledku laboratorních vyšetření jak uvolněním látek z hemolyzovaných erytrocytů tak i analytickou interferencí vlivem změněného zabarvení plazmy

 • Kam vyhodit kabely.
 • Samsung galaxy note 2 nahradni dily.
 • Renalni dieta kocky.
 • Vanilka druhy.
 • Simpsonovi 26 série.
 • Ibis bůh.
 • Obrazky miluji tě.
 • Tygří hnízdo.
 • Jak jsem poznal vaši matku s01e01.
 • Kokardy praha.
 • Půjčovna hausbotů veselí nad moravou.
 • Free games barbie games.
 • Zulu war.
 • Hypochondr diskuze.
 • Fomin trenink.
 • Eldorado zážitky.
 • Klacid slunce.
 • Mafia 2 počet kapitol.
 • Tularemii.
 • 6 s š 9 zd země.
 • Bolí zubní implantáty.
 • Jak přenést tetovací motiv.
 • Luxorský chrám.
 • Mangan ve vrtu.
 • Rozvrh hodin k vytištění.
 • Thesaurus preklad.
 • Úhradový katalog vzp 2019.
 • Lee byung hun.
 • Prací prášek.
 • Trubky na vodu pozink.
 • Neonka obecna.
 • Rusko polsko.
 • Mike a dave sháněj holku sleduju filmy.
 • Vztahový upír.
 • Google earth on line.
 • Tabulka kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny ph.
 • Free games barbie games.
 • Lucky luciano film.
 • Iphone se odolný kryt.
 • Jak skladovat kontaktní čočky.
 • Rodinny dum zeta.