Home

Elektrický odpor příklady

Určete hmotnost mědi potřebné na zhotovení elektrické dvojlinky délky l = 5 km, pokud odpor vodiče je R = 5 Ώ. Hustota mědi je ρ / (Cu) = 8,9.10 3.kg.m-3 a měrný elektrický odpor je ρ(Cu) = 0,017.10 -6 Ώm. Kolik stojí materiál na toto zařízení, pokud 1 kg mědi stojí 40 € Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost vodiče bránit průchodu elektrického proudu.. Hodnota elektrického odporu je dána materiálem, tvarem i teplotou vodiče. Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě Příklady a úlohy z matematiky; Elektrický odpor cívky z měděného drátu je 2,0 ohmů. Jaký proud prochází cívkou, když je mezi svorkami napětí 3,0 V? Rezistor Rezistor který má elektrický odpor 1,5 k ohmů prochází elektrický proud 0,1 A. Vypočítejte jaké elektrické napětí je mezi svorkami rezistoru Měrný elektrický odpor mědi je 0,017 8 µΩm. [1,2 Ω] 2. Vodič ze zinku o průřezu 10 mm2 má délku 100 m. Určete jeho odpor. Měrný elektrický odpor zinku je 0,060 µΩm. [0,6 Ω] 3. Vypočtěte odpor konstantanového drátu o průřezu 2 mm2 a o délce 100 m. Měrný elektrický odpor konstantanu je 0,50 µΩm. [25 Ω

Elektrický proud v kovech - vyřešené příklady

Shrnutí - elektrický proud a napětí: pracovní list a otázky z písemek Ohmův zákon, elektrický odpor (ve formě prezentace) Duben. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (ve formě prezentace) Výsledný odpor rezistorů zapojených v obvodu za sebou; Příklady; Výsledný odpor rezistorů zapojených v obvodu vedle seb Jaký je elektrický náboj? kladný a záporný. statický a pohyblivý. Jaká je jednotka a značka elektrického napětí? jednotka: 1V (volt) značka: U. jednotka: 1J (joule) značka: W. Na čem závisí odpor? na napětí a proudu. na délce vodiče, na velikosti průřezu, na materiálu. Co způsobuje napětí v elektrickém obvodu? odpor Ze vztahu \(R\,=\,\rho\,\frac{l}{S}\), kde ρ je měrný elektrický odpor materiálu, vidíme, že odpor vodiče R je přímo úměrný jeho délce l a nepřímo úměrný průřezu vodiče S - se zvětšujícím se průřezem vodiče jeho odpor lineárně klesá a se zvětšující se délkou vodiče odpor roste (také lineárně).. To znamená, že abychom zachovali odpor drátu, pak.

Elektrický odpor. Elektrický odpor je veličina, která nám popisuje jak špatně dané prostředí propouští elektrický proud. Čím větší odpor, tím hůře vodič vede proud. Jednotkou elektrického odporu je Ohm [Ω]. Odpor daného vodiče se dá zjistit z geometrických a materiálních charakteristik 6. Při elektrickém napětí 16 V mezi konci rezistoru jím prochází elektrický proud 0,2 A. Jaký proud bude tímto rezistorem procházet, připojíme-li jej ke zdroji napětí 48 V? [0,6 A] 7. Na lidské tělo, jehož odpor je 3 kΩ, může mít smrtelné účinky proud 0,1 A. Jaké napětí odpovídá tomuto proudu? [300 V] 8 Příklady na elektrický odpor. 24. 10. 2010. úloha 1.3.11. Určete proud procházející hliníkovým vodičem o průměru 0,8mm. Vodič délky 3,5m je připojen na napětí 120mV. úloha 1.3.12. Stanovte průřez a průměr nikelinového vodiče délky 50m. Vodič má odpor 3 ohmy Elektrický výkon a příkon - příklady Základní vzorce pro el. výkon a příkon: P = U . I P = I2. R U2 P = R----- Př. 1. Jaký je výkon elektrických sil, když obvodem při napětí 400 V protéká proud 15 mA? Vypočítej výkon elektromotoru, který má při napětí 220 V odpor 12 Ω Příklady: 1. Určete elektrický odpor rezistoru, kterým prochází el.proud 3 A a je připojen . ke zdroji elektrického napětí 90 V. I = 3 A U = 90 V R = = =. Ω. R = ? Ω. Odpor rezistoru je 30 . Ω. 2. Elektrický odpor cívky zapojené v el. obvodu je 12 Ω

hmotnost tělesa. Pro tyto příklady je možné využít polohovou energii. Musíme ale napsat podmínku, že neuvažujeme odpor prostředí. Radek zvedl z podlahy knížku o hmotnosti 250 g na lavici vysokou 110 cm. O kolik se zvýšila polohová energie knížky? m = 250 g = 0,25 kg h = 110 cm = 1,1 m g = 10 2 Ep = ? (J Elektrický izolant neboli nevodič je látka, která nevede elektrický proud.Elektrický izolant neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem, nebo je obsahuje v zanedbatelném množství.Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný elektrický potenciál.. Dobrými izolanty jsou porcelán, sklo, většina plastů, suché dřevo, suchý papír, za. Elektrický odpor. Електрическо Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33) Milion. 1. Elektrostatika 1.1. Řešené příklady Příklad 1.1 Jakousiloubynasebepůsobilydvěkoulevevzdálenosti1km,má-likaždánáboj1C? F r F Q Q 21 12 1 13.Drát délky ô m má průměr ì, mm a elektrický odpor î Ω. Jakou délku musí mít drát z toho samého materiálu s průměrem ì, ð mm, aby jeho odpor byl , ñ Ω? [l = 6,4 m] 14. 2Stanovte odpor vedení z měděného drátu o průřezu ï mm, délce ò km. Měrný odpor mědi je 1,75.10-8 Ω.m. [R = ï ñ Ω] 15

Elektrický odpor - Wikipedi

Měrný elektrický odpor látky př.: ρmědi-= 0,0169 . 10 6 Ω.m 1 m měděného vodiče s obsahem příčného řezu 1 mm2 má el. odpor 0,0169 Ω. graf neopisujte Měď a hliník mají malý měrný el. odpor, a proto se užívají jako spojovací vodiče. Konstantan má velký měrný el. odpor (0,49.10-6 Ω.m ), a proto se užívá jak Př. 5: Vysv ětli, pro č se vodi če, kterými prochází elektrický proud, zah řívají. Při pr ůchodu elektrického proudu, naráží elektrony do atomů krystalové m řížky a p ředávají jim svou energii ⇒ zv ětšuje se vnit řní energie látky ⇒ látka se zah řívá. Př. 6: Odhadni, jak by se m ěl m ěnit odpor sou částky, když se bude zvyšovat její teplota Příklady - elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie 1) Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 300 mA po dobu 2 minuty. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči? [1,296 kJ

Elektrický odpor. Při průchodu proudu vodičem se v něm pohybují volné elektrony mezi atomy kovu.Tyto atomy nejsou v klidu, ale kmitají i při běžné teplotě kolem svých klidových poloh, a tím brzdí pohyb volných elektronů. To se projevuje jako elektrický odpor vodiče 9. třída - Elektrické jevy Elektrický odpor Pozoruj žárovky v obvodu Pokus: Sestav si jednoduchý elektrický obvod, do kterého zapojíš zdroj elektrického napětí, spínač, žárovku a ampérmetr. Po uzavření spínače, sleduj svit žárovky a velikost procházejícíh Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Provedeme-li pokus obdobný jako při vyšetřování elektrického odporu vodiče s tím rozdílem, že napětí zdroje bude konstantní a teplotu vodiče budeme měnit (např. zahříváním), zjistíme, že výchylka ampérmetru při zahřívání klesá. To znamená, že se zmenšuje proud, který protéká obvodem, a tedy odpor vodiče. Elektrický oblouk je součástí všech vypínacích i spínacích pochodů v elektrotechnice. Analýza elektrického oblouku je velice přesná, není problém se s jeho vlivy vypořádat a eliminovat je. V tomto článku jsou postupně popsány: vlastnosti elektrického oblouku, vznik elektrického oblouku, vypínání stejnosměrných obvodů

Příklad: Odpor elektrika - slovní úloha z matematiky (25031

činný, jalový a zdánlivý. Odpor skutečné cívky je 20 Ω, indukčnost 95,5 mH, kapacita ideálního kondenzátoru je 53 µF. Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí 220 V, frekvence je 100 Hz. [744,68 W; 1 117VAr; 1 344,2 VA] 17. Elektrický obvod s účiníkem cosϕ=0,6byl připojen ke zdroji střídavého napět Příklady: 1) Domovní přípojka elektrického proudu byla provedena hliníkovým kabelem o průřezu 16 mm2. Délka přípojky byla 260 m. Urči odpor přívodního vodiče. R 0,43785 0,44 Elektrický odpor vodiče je 0,44 Ω. 2) Odpor ocelového drátu o průřezu 0,5 mm2 a délce 12 m je 3,6 Ω. Jaký je měrný elektrický odpor.

Odpor vodiče o délce l a průřezu S spočítáme ze vztahu: `R = \rho \frac{l}{S}` ρměrný elektrický odpor (rezistivita), vyjadřuje odpor vodiče o průřezu 1mm 2, případně 1m 2 a délce1m. Jeho jednotka je Ω.mm 2 m-1, případně Ωm Příklady křivočarého pohybu: slalom na lyžích, hokejista, formule 1, potápění Pohyb tělesa - Otáčivý pohyb Během otáčivého pohybu se tělesa pohybují po kružnicích. Středy kružnic se nazývají osy otáčení. Elektrický odpor Author: Bohumír Včelák Last modified by: Věra Hřebečková Created Date: 2/11. Elektrický odpor. Електрическо съпротивление,Еlektrični otpor,Elektrisk modstand,Elektrischer Widerstand,Ηλεκτρική αντίσταση,Electrical resistance,Resistencia eléctrica,Résistance électrique,Električni otpor,Resistenza elettrica,Elektromos ellenállás,Elektrische weerstand,Elektrisk motstand,Opór elektryczny,Resistência.

kle.cz » Výpočty » Elektronika » Sériové a paralelní zapojení rezistorů. Obrázek. Vzorce. Zadání. Odpor R 1 Ω. Odpor R 2 Ohmův zákon - příklady k procvičení 1. Odpor rezistoru je 150 . Největší proud, který jím může procházet je 0,5 A. Na jaké největší napětí může být připojen? 2. Měřením bylo zjištěno, že spotřebičem prochází proud 0,16 A při napětí 4,0 V na jeho svorkách 6.5.2 Měrný elektrický odpor Označuje se ρ, jednotka Ωmm 2 m-1, příp. Ωm, Ωcm. Vyjadřuje odpor materiálu délky 1 metr a průřezu 1mm 2, příp. 1m 2. Jedná se o hlavní parametr izolantů. Měrný odpor izolantů dosahuje vysokých hodnot v rozmezí 10 15 - 10 23 Ωmm 2 m-1 10 Příklady elektrických vodičů a izolátory. Protony nepohybují, protože v době, kdy by se nesou elektrický náboj, jsou vázány na jiné protonů a neutronů v atomových jader. To má menší odpor v podstatě stejným způsobem je to jednodušší a vytlačuje vodu přes krátkou trubkou, než dlouhý..

Příklad: Elektricka práce - slovní úloha z matematiky (25301

 1. Elektrický odpor vodiče, jehož průřez je konstantní, je přímo úměrný délce vodiče a nepřímo úměrný průřezu. Pro stanovení elektrického odporu vodiče používáme, veličinu měrný odpor - rezistivita, která se číselně rovná odporu vodiče 1m dlouhého a průřezu 1 m2
 2. Napětí, proud a Ohmův zákon. V tomto textu se zlehka podíváme na základy elektrotechniky. Pokud vás nezajímá nudná teorie, můžete tuto sekci zatím přeskočit. Při práci s Arduinem se (alespoň zpočátku) bez teorie obejdete
 3. Příklady: Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 3,6 A při napětí 72 V mezi svorkami rezistoru. Určete elektrický odpor rezistoru. I = 3,6 A U = 72 V R = ? Ω Elektrický odpor vodiče je 20 Ω. Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 6 Ω

Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklady

 1. Osmáci, posílám vám další příklady na elektrický odpor vodiče. Minulý úkol někteří z vás pěkně odflákli. Doufám, že se tomu teď pověnujete s větší pozorností. Do pondělí vypočítejte příklady 270, 274, 275. Pozor, musíte si v příkladech 274 a 275 pohrát se vzorečkem. Nezapomeňte, že každý vzoreček je.
 2. Příklady Příklad III.1.1 Jak velký bočník je třeba připojit k ampérmetru s rozsahem do 5A a vnitřním odporem 4 Ω, aby se rozsah přístroje zvětšil na 30A ? Příklad III.1.2 K miliampérmetru s rozsahem 0 - 100 mA a odporem R A = 15 Ω byl paralelně připojen bočník o hodnotě R b = 10 Ω. Jaký proud teče obvodem, ukazuje.
 3. Příklady - Ohmův zákon - 1) Jaký je odpor topné spirály, kterou při napětí 220 voltů prochází proud 2 A? (110 Ω) 2) Odpor rezistoru je 150 Ω. Největší proud, který jím může procházet, je 0,5 A. Na jak
 4. Pokus: Zapoj jsi elektrický obvod, který se bude skládat ze zdroje napětí, reostatu, ampérmetru, voltmetru. Změř si hodnotu proudu při zapojení reostatu, kdy jezdec zapojuje největší odpor. Postupně pohybem jezdce změnšuj odpor a sleduj, jak se mění hodnota procházejícího proudu
 5. Elektrický odpor rezistoru je 20 Ω. Samostatně vyřeš pomocí Ohmova zákona následující příklady. 1. Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 6 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími svorkami napětí 3 V? 2. Jaký je odpor topné spirály, kterou při napětí 220 voltů prochází proud 2A? [110 Ω] 3
 6. Kategorie: Elektrotechnika Téma: Zapojení rezistorů (sériově, paralelně) - příklady Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Rezisto..
 7. Příklady na elektrický odpor 24. 10. 2010 | | Rubrika: Doplňující příklady | Komentářů: 8 Příklady na použití Kirchhoffových zákonů . Milí studenti, máte už dost příkladů v učebnici a hledáte další?.

Fyzika v 8.r. - webzdarm

Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon - Fyzika

 1. Elektrický odpor vedení vypočítáme podle vzorce , kde ρ je rezistivita (měrný elektrický odpor) mědi. Pro náš výpočet budeme uvažovat ρ = 0,018 Ω × mm 2 /m. Takže:. Elektrický odpor spotřebiče R s (elektrického osvětlení salónu) vypočítáme ze vztahu:
 2. Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory. (4,5 + 3) Ω = 7,5 Ω Odpor prvního rezistoru je 4,5 Ω, druhého rezistoru 3 Ω a celkový odpor R = 7,5 Ω. Příklady na procvičení 1. K elektrickému napětí 12 V jsou paralelně připojeny dva rezistory 0,5 kΩ a 200 Ω. Nakreslete schéma zapojení rezistorů. Jaký je jejich výsledný.
 3. Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu závislost proudu na napětí - voltampérová charakteristi­ka vodiče pokud je teplota vodiče stálá, proud procházející obvodem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče - Ohmův zákon, R - elektrický odpor (rezistence), jednotkou je ohm - obrácený poměr určuje elektrickou vodivost.

Elektrický odpor vodičů s různým průřezem — Sbírka úlo

Elektrický náboj má vždy svůj nosič - nabité těleso, elementární částice proton (p) +, elektron (e) - , existence samotných elektrických nábojů nebyla prokázána. Elektrický náboj je základní fyzikální veličina. • supravodiče (nulový odpor) elektrický odpor. Takto chápaný elektrický odpor je závislý na vnitřní stavbě materiálu, kterým protéká elektrický proud. Snadno si však představíme i další možnosti, jak by se dal popisovaný brzdící účinek této fyzikální veličiny ovlivnit Elektrický odpor Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník Tematický okruh: Magnetismus, elektrostatika Anotace: 1. veličina elektrický odpor 2. součástka rezistor 3. vzorec pro výpočet elektrického odporu 4. rezistivita 5. příklady I 20­21:42 ELEKTRICKÝ ODPOR •je to vlastnost láte

1) Elektrický odpor je dán vlastností materiálu nazývanou rezistivita ρ (urþí se z tabulek). 2) Elektrický odpor se zvětšuje s rostoucí délkou vodie l - þím delší vodi tím větší odpor. 3) Elektrický odpor se zmenšuje s rostoucím průřezem vodie S - þím má vodi větší průřez tím má menší odpor Obr. 4.2 Příklady použití mědi: jádro vodiče, trolejový drát, vinutí cívky archiv autorky Merný elektrický odpor ρ alebo rezistivita alebo špecifický elektrický odpor je fyzikálna veličina, vyjadrujúca elektrický odpor vodiča dĺžky 1 m o priereze 1 m² Známe-li elektrický příkon P 0 a dobu t, po kterou vodičem procházel proud, určíme elektrickou práci ze vztahu: =∙ 1 J = 1 Ws 1 kWh = 1000 W · 3600 s = 3 600 000 J = 3,6 MJ 55_Výkon, příkon, energie - příklady 1. Určete příkon 12 V automobilové žárovky, kterou prochází proud 3 A U = 12 V I = 3 A P 0 = ? [W Elektrický proud v plynech Fyzika ø 54.1% / 685 × vyzkoušeno; Jednotky veličin Fyzika ø 51.1% / 4402 × vyzkoušeno; Elektrotechnika-test2-el. odpor Fyzika ø 57% / 1845 × vyzkoušeno; Skládání sil Fyzika ø 72.9% / 1078 × vyzkoušeno; Fotografické pojmy Fyzika ø 48.5% / 565 × vyzkoušen Elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu příčného řezu drátu. Elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče. Elektrický odpor kovů se zvětšuje se stoupající teplotou. tabulka ODPORY VODIČŮ o délce 1m a obsahu příčného řezu 1 mm 2 při teplotě 20 ° C : 2..

Elektrický proud a odpor, Ohmův zákon Onlineschool

Elektrický proud, příklady Dobrý den / ahoj. ve škole jsem ke zkoušení dostali fyzikální přiklady.zítra z nich budem zkoušeni a ja si snima opravdu nevim rady (fyzika opravdu neni predmet pro me, ale propadnout nechci a proto prosim o radu Vas, protože už nevim kam se jinam obratit) Zkuste počítat s ρ = 0,0175 Ω.mm2 .m-1 (měrný elektrický odpor mědi při 20 °C) a pro konstantan 0,49 Ω.mm2 .m-1, tedy ohmů při průřezu v mm2 a na jeden metr délky. Takže můžete zadat délku v metrech, průřez v mm2 a pak použít tento měrný elektrický odpor Elektrický odpor, Ohmův zákon. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; 158 kB: verze 1 : 24. 11. 2017 3:27: Petra Jašková: ĉ: 03. Ohmův zákon - příklady.docx Zobrazit Stáhnout. Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli vedle sebe Do rozvětveného elektrického obvodu se (Učebnice strana 150 -152) spínačem a dvěma žárovkami zapojíme do různých míst galvanometr. V rozvětveném elektrickém obvodu prochází kteroukoli větví menší elektrický proud než nerozvětvenou část

Elektrický odpor a vodivost Elektrický odpor (rezistance) je veličina, která vyjadřuje vlastnosti prostředí, kterým prochází elektrický proud. Elektrický odpor je charakteristickou vlastnosti vodiče, jeho hodnota závisí na geometrických rozměrech a materiálu. Různé materiály kladou pohybu elektronů různě velký odpor Elektrický odpor. V sériovém zapojení obvodu se celkový odpor všech sériově řazených rezistorů rovná součtu dílčích odporů. Všeobecně pro libovolný počet odporů platí: Elektrický proud. V sériovém zapojení (obvodu) teče všude stejný proud, protože se při tomto zapojení nikde nerozvětvuje. V žádné části. elektrický proud I = I =A mag. indukční tok Φ U. t Φ Wb elektrický odpor = R = R Ω magnetický odpor R m R m H-1 elektrická vodivost G G= G S mag. vodivost m = G m H intenzita elek..pole E = E V. m-1 intenzita mag . pole H = H A . m-1 elektrická indukce mag. indukce B D = D C. m-2 = B T permitivita ℇ= ℇ 0. ℇ ℇ F . Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud.. Rezistivita je materiálová konstanta.. Rezistivita je převrácená hodnota konduktivity (měrné vodivosti). Čím větší je rezistivita, tím menší je. Fyzika - Elektřina. Sada je určena pro žáky 6. a 9. ročníku. Po obsahové stránce je průřezem učiva o elektřině. Prostřednictvím interaktivní tabule provází žáky výkladem základních pojmů z dané oblasti, vede je při provádění pokusů a měření při skupinové práci

•elektrický spotřebič má uvedeno napětí a odpor spotřebiče: 1/ výpočet proudu z Ohmova zákona 2/ výpočet výkonu •elektrický spotřebič má udán proud list č.9 až č.15 ­ příklady ­ žáci řeší a učitel postupně odkrývá správné řešení list č.16 ­ test k ověření znalostí, žáci vyberou správný. Elektrický proud. Elektrický proud (I - velké i) je skalární fyzikální veličina (určená jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou), jejíž jednotkou je ampér (A), anglicky ampere. Ten patří mezi 7 základních jednotek soustavy SI, proto se k němu mohou používat všechny schválené předpony vyjadřující. Příklady použití pro elektrický proud v anglickém jazyce. Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl

Elektrický proud v polovodičích – vyřešené příklady

Příklady na elektrický odpor - eStránky

Určete měrný elektrický odpor materiálu, z něhož je vodič vyroben. ŘEŠENÍ: Užitím známého vztahu pro odpor vodiče udávajícího, že tento odpor je přímo úměrný délce vodiče a nepřímo úměrný poloměru vodiče, můžeme s využitím vzorce pro obsah kruhu psát Potenciální energie a elektrický potenciál. Potenciální energie E p elektrického pole je veličina, která nám říká, kolik energie potřebujeme k přemístění náboje z nekonečna do jeho současné pozice. Pokud je W vykonaná práce elektrostatických sil při této změně, pak je potenciální energie rovna vztahu Pokud elektrické pole vytváří náboj Q 1, pak potenciální. elektrický odpor = popisuje vlastnost rezistorů - fyzikální veličina, popisuje, jak spolu souvisí proud a napětí a jak moc se obvod brání tomu, aby jím procházel proud značka: R jednotka: Ω [ohm] výpočet: R = odvozené vzorce: I = U = R . I PŘÍKLADY PŘÍŠTĚ Hezké velikonoce

Elektrický odpor Téma Mgr. Tomáš Starove Autor Elektrický odpor, Ohm, reostat, rezistor, Ohmův zákon Metodický popis (anotace). a) Základní elektrický obvod a jeho veličiny, b) k výpočtu elektrického výkonu Příklady: 1. Jaký odpor B potřebujeme, aby na něm při průchodu proudu I = 30 mA vznikl úbytek napětí U = 1,5 V? Podle vztahu (3) B = = 0,05 kfi = 50 Í2 30 Zde je výhodnější počítat se základními jednotkami B = -1- - = 50 n 0,03 Ohmův. Odpor žárovky při příkonu 40 W je 10 W. Jaký proud jí prochází? P = 40 W R = 10 Ω I = ? [A]-----P = R.I 2 10 40 == R P I I = 2 A Řešení: Výsledek:Žárovkou prochází proud 2 A. 644 ±Elektrický výkon, práce, účinnost - procvičovací příklady 1. Na ponorném vařiči je údaj 220V/600W. Jaký jeho příkon, připojíme-li.

závislost el_odporu na vodič

Elektrický náboj Q je fyzikální veličina, která popisuje stav zelektrování těles. Jeho jednotkou je coulomb - značka C. Náboj 1 C je jednotka velká. Při pokusech ve třídě pracujeme s náboji o velikostech desítek nC (nano coulombů). 1 nC je přibližně 6 000 000 000 elementárních elektrických nábojů (náboj elektron 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10-19 C, k = 9 109 N m2 C-2, 0 = 8,85 10- 12 C2 N-1 m-2. 5.1 Zelektrujte třením pravítko a podepřete je tuţkou pod jeho těţištěm.Přiblíţíte-li k jednomu konci pravítka ruku, pravítko se k ní přitáhne Elektrický obvod. Sestavení prvního obvodu. Schématické značky. Pracovní list. Ohmův zákon. Proud, napětí a odpor. Spojení rezistorů v elektrickém obvodu za sebou. Určení výsledného odporu. Spojení rezistorů v elektrickém obvodu vedle sebe. Paralelně spojené rezistory. Určení výsledného odporu. Reosta 6. Elektrický obvod 7. Ohmův zákon 8. Teplotní součinitel elektrického odporu 9. Vnitřní odpor 10. Kirchhoffovy zákony 11. Elektrický odpor 12. Termistor 13. Fotorezistor 14. Křemík 15. Generace páru elektron díra 16. Vlastní vodivost 17. Polovodiče 18. Grätzovo zapojen

Elektrický izolant - Wikipedi

Skutečný elektrický článek to samozřejmě nedokáže trvale, chemickou reakcí se postupně spotřebovává, až dojde k jeho vybití. Ale protože zdroj má svůj vnitřní odpor, na jehož překonání musí také vynaložit práci, sníží se tím množství práce, Příklady sériových spojení rezistorů. Poznámka: Pokud LED zapojíme BEZ rezistoru, prochází obvodem proud, který vypočteme pomocí prostředního vztahu (předpokládejme vnitřní odpor čipu ATmega328 cca 30Ω): I = U/R = 2,6V/30Ω = 86 mA. Maximální proud, který může piny tohoto čipu procházet, je asi 40 mA. Vidíme, že jsme tento proud překročili více než dvojnásobně a) Elektrický proud procházející jednotlivými rezistory, b) celkový proud v nerozv ětvené části obvodu, c) celkový odpor rezistor ů. 8. Dva spotřebi če jsou spojeny paraleln ě. První z nich má odpor 20 Ω a prochází jím proud 5 A. Druhý má odpor 100 Ω. a) Jaký proud prochází druhým spot řebi čem Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Elektrický výkon Výkon je množství práce, vykonané za jednotku času. Označuje se písmenem P a jeho jednotkou je watt (W). Elektrický příkon spotřebiče je určen součinem napětí na spotřebiči a proudu, který spotřebičem prochází

Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti vedení stacionárního elektrického proudu v látkách. Stacionární elektrické pole. Elektrický proud. Vektor proudové hustoty. Driftová rychlost. I. Kirchhoffův zákon. Ohmův zákon. Elektromotorické napětí. II. Kirchhoffův zákon. Elektrické obvody Žák se naučí převádět jednotky elektrického odporu, žáci si procvičí příklady výpočtů Ohmova zákona z učebnice Fyziky pro 8. ročník základní školy. Klíčová slova elektrický odpor , elektrický proud , elektrické napětí , ohm , volt , ampé Příklady problémů s řešeními . Podmínka 1: Je nutné stanovit elektrický odpor železného drátu, který má délku 200 ma plochu průřezu 5 mm². Rozhodnutí. Musíte použít druhý vzorec. Je to jen neznámý odpor. Ale můžete to vidět v tabulce. To se rovná 0,098 ohm * mm / m 2. Nyní stačí nahradit hodnoty ve vzorci a. Dnes u nas v praci probehla debata zda obycejna nebo destilovana voda vede nebo nevede el.proud. Ja rikal ze destilovana voda nevede ani stejnosmerny ani stridavy a obycejna voda treba v rybnice zase oba vede Elektrický odpor je základní elektrická veličina. Vzorečky pro výpočet napětí, proudu a odporu jsou ty nejzákladnější vzorečky, které musí každý elektrikář znát. Níže uvedené příklady platí pro stejnosměrný proud. Příklad č. 1.1: Výpočet úbytku na vodiči → převodník proud - napět

Elektrický odpor RNDr

4IS15F8 elektrický odpor.notebook 6 Zápis: I = 0,3 A U = 5,8 V R = ? Příklad č.1 Jaký bude mít odpor žárovka, pokud přes ní bude protékat proud 0,3 A při napětí 5,8 V. Příklady k procvičení učiva: Příklad č. 2 Spočítej, jaký odpor má rezistor při napětí 4 V a prou Page 55 - Elektrický proud P. 55 Příklady Telefonní spojení kabelem mezi Evropou a Amerikou má délku 2 650 km. Průměr měděného vodiče je 3,2 mm. Jaký odpor má celý kabel elektrický obvod, základní obvodové veličiny, charakteristické hodnoty - 1 - • odpor je z tohoto pohledu fyzikální veličina, charakterizující poměr mezi integrálními veličinami, Příklady dvou různých modelů bipolárního tranzistor

Převody jednotek ohmu

ELU

Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné nebo záporné ionty.Lze také definovat jako látka s rezistivitou pohybující se mezi 10 −6 a 10 −8 Ωm Co je to elektrický proud? Jakou má značku a jednotku? 2. Co je to elektrické napětí? Jakou má značku a jednotku? 3. Co je to elektrický odpor? Jakou má značku a jednotku? 4. Popiš princip elektromagnetické indukce? 5. Na čem závisí velikost elm. indukovaného napětí? 6. Napiš tři příklady využití elektromagnetické indukce

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě :: ME

I v elektrostatice se vyskytuje celá řada skalárních veličin: elektrický odpor R, elektrická vodivost G, potenciál elektrického pole ϕ, kapacita C, indukčnost L. Zcela jistě byste nalezli i další veličiny. V neposlední řadě si připomeňme, že skaláry jsou také různé druhy energií Zdárně jsme uzavřeli elektrický proud a elektrické napětí písemkou. Nově jsme se vrhli na elektrický odpor. Známe vzoreček pro jeho výpočet, jednotku a měřidla. V rámci distanční výuky si zkuste vypočítat příklady, které jste ode mě dostali v pátek poslední hodinu (viz. výše). 28.9. - 2.10. 202 Elektrický odpor Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče. Pro daný vodič vychází pro různé hodnoty U, poměr napětí U a proudu I stále stejné číslo. Tuto hodnotu nazýváme elektrický odpor vodiče. U/I = R Fyzikální veličina R se nazývá. 1.1 Elektrický náboj. Základní elektrostatické jevy 6 1.2 Coulombův zákon 7 1,3 Intenzita elektrostatického pole 9 1.4 Znázornění elektrostatického pole 12 1.5 Gaussova věta elektrostatiky 14 Fyzika, technika, příroda 19 1.6 Potenciál elektrostatického pole 25 1.7 Nenabitý vodi v elektrostatickém poli 3

Elektrický oblouk - jak vzniká a jak se zháší

Odpor dvou vodičů spojených paralelně je 1/7 Ω; jsou-li spojeny za sebou, výsledný odpor je 0,7 Ω. Jaký je odpor každého vodiče? Příklad II.2.16 Jak je třeba zapojit dva články, aby obvodem, jehož odpor R g je 0,2 Ω, protékal co největší proud? Každý článek má napětí U m 1,5 V a vnitřní odpor R m 1,4 Ω Elektrický proud v kapalinách, plynech a polovodičích - 2.A - samostudium. Základní otázky - kapaliny : Jaká je vodivost destilované vody ve srovnání s vodou z vodovodu a mineralizovanou vodou? Co je to elektrolyt a jak závisí odpor elektrolytu na jeho koncentraci, vzdálenosti elektrod a ploše ponořených elektrod

Naučná Videa

Elektricky vodivé materiály - Publi

Sériové a paralelní zapojení rezistor

Elektrický obvod | RNDrFyzika 1 semináře, letní semestr 1998/99 základní nabídka2Elektřina | RNDrUrčitý integrál ve fyzice – vyřešené příkladyFyzika – Stránky k výuce informatiky

Elektrický náboj a jeho vlastnosti. Z praxe víme, že vlasy se při česání přitahují na hřeben, části oděvu ze syntetického materiálu ulpívají při svlékání na těle, Podobně při tření skleněné nebo novodurové tyče vlněnou látkou zjistíme, že tyč přitahuje kousky papíru, prachové částice, Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče. Každý prvek, který do elektrického obvodu zařadíme, klade elektrickému proudu nějaký odpor. Existují prvky, které klademe do obvodu právě pro tuto vlastnost Elektrický odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu. Kapacita vodiče - vyřešené příklady - priklady. 3. Vypočítejte kapacitu deskového kondenzátoru, který je složen z 11 ploten o rozměrech 3cm, 2cm, pokud vzdálenost desek od sebe je 0,2 mm. Izolátor mezi deskami je slída, jejíž ε r = 6 příklady a odešlete je na mou emailovou adresu, kterou najdete na stránkách školy (do konce tohoto týdne). Řešte a zapisujte do sešitu tak, jak jsme dělali ve Elektrický odpor, rezistor Součástky s různými odpory se nazývají rezistory. Rezistor je vlastně porcelánový váleček, na kterém je namotaný tenký drát

 • Somewhere over the rainbow guitar chords.
 • Jak poslat fotku přes viber.
 • Mikroflanelové povlečení 140x200.
 • Paul gauguin film.
 • Dětská gynekologie praha 10.
 • Vodní nádrž rozkoš.
 • Kuchyňské skříňky horní.
 • Johannes thingnes bø svatba.
 • Dance of little swans.
 • World of warcraft frakce.
 • Srs v aute.
 • Daňové placky.
 • Knihkupectví ládví.
 • Chaty jihomoravský kraj.
 • The invisible guest online cz dabing.
 • Bungalov do 150m2.
 • Ficus benjamina jedovatost.
 • Policejní akademie pro seniory brno.
 • Ombre vlasy.
 • Vavruška fotogalerie.
 • Drápatečka potrava.
 • Munchkin kočka koupit.
 • Půjčil jsem peníze jak to dokázat.
 • Co za kamna.
 • Mika relax, take it easy.
 • Plus size modelky soutez.
 • Vykoupení z věznice shawshank audiokniha.
 • Fiesta 1 5 tdci test.
 • Dětské knihy se samolepkami.
 • Pád na hlavu.
 • Domácí krevní těhotenský test recenze.
 • Chivas regal vlastní etiketa.
 • Salsa ze zakysané smetany.
 • Zastrihavani kniru.
 • Motorové pily husqvarna.
 • Velké plastové mísy.
 • Hůlky na sushi.
 • Okinawa kdy jet.
 • Voda na plicích aspirace.
 • Camera on iss.
 • Návod na háčkovaného králíka.