Home

Tělesa a látky wikipedia

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.Označuje určitou část prostoru, která je nějakým způsobem ohraničena, a která obsahuje látku.Podle skupenství látky se rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa a plynná tělesa.Těleso má na rozdíl od látky tvar, rozměry, velikost a hlavně hmotnost Tělesa kolem nás mají svůj tvar,zaujímají prostor, jsou z různých materiálů. Materiálům říkáme ve fyzice látky. rozlišujeme látky pevné- dřevo, kov, sklo,.. kapalné - voda, nafta,.. kapalné těleso - čaj v hrnku. kapalná látka - čaj. vzduch ve sklenici - plynné těleso. vzduch - plynná látka. pevné těleso - pravítk LÁTKY A TĚLESA Chemie 8. ročník. Všechny předměty kolem nás jsou tvořeny látkami (a tedy i částicemi) - nazýváme je tělesa. Tělesa mají různý tvar, barvu, objem i funkci. Zkoumáním vlastnostía pohybu tělesse zabýv. 6. Rozděl látky a tělesa podle skupenství: 7. Rozděl na tělesa a látky a napiš skupenství: 8. V seznamu látek vyznač červeně látky pevné, modře látky kapalné a žlutě látky plynné. uhlí olej ocel vzduch vod Tělesa - veškeré věci nacházející se kolem nás (žába, křeslo, sněhulák, váza, ) Tělesa jsou z různých látek. Látky: a) pevné - sklo, dřevo.

6. třída - Tělesa a látky Co je těleso, co je látka Těleso Těleso je osoba, zvíře, rostlina a věc, která má určitý tvar, rozměry a nachází se na určitém místě. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Některá tělesa mohou mít jednoduchý tvar, jiná mají tvar složitý 5. Rozděl tělesa na látky a tělesa a napiš jejich skupenství: látka/těleso skupenství látka/těleso skupenství vzduch v plících helium olej v nádobě lampa oxid uhličitý pryž hrad z písku vzduch v mýdlové bublině zemní plyn plast televizní ovladač nafta v nádrži vosk vla

(rozt řiď do tabulky látky a t ělesa a rozd ěl je i podle skupenství - piš jen čísla) látky těleso pevné kapalné plynné 2. Co je to t ěleso? 3. Napiš dv ě t ělesa tvaru krychle: 4. Napiš t ři p říklady kapalných t ěles: 5. Napiš t ři p říklady plynných látek: 6 Tělesa a látky Všechny předměty, které kolem sebe pozorujeme, jsou fyzikální tělesa (stůl, židle, tabule, počítač, dům, automobil, Země, planety atd.). Každé těleso zaujímá určitý prostor. Tělesa se od sebe liší svými vlastnostmi (barvou, tvarem, objemem atd.). V chemii nás zajímá především jejich složení Prezentace seznamuje žáky s pojmy látka, těleso; s informacemi o pevných, kapalných a plynných látkách, změnách skupenství látek. Obsahuje obrázky, videosnímky pokusů, test znalostí s řešením zápis č.2 1..doc zápis č.3 2.vlastnosti skupenstvÍ.doc zÁpis Č.4 3.vzÁjemnÉ pŮsobenÍ tĚ Tělesa a látky Author: Owner Created Date: 7/21/2013 10:30:07 PM.

Těleso - Wikipedi

Tělesa nemají vlastnosti. Tělesa dělíme na kapalná, plynná a pevná. Látky jsou z různých těles. Látky nemohou měnit skupenství. Všechny látky jsou složeny z ořechů. Rozhodni, zda tvrzení uvedená v tabulce jsou pravdivá: Pracovní list č.1 (pracuj s předcházejícím textem Látky mají různé vlastnosti ( barvu, tvrdost, pružnost, vůni a jiné ) Látky ale nemají tvar a velikost. Některé látky jsou směsí látek jednodušších. LÁTKA. Všechny tělesa a látky jsou složeny z částic - atomů.

Tělesa a látky - 6. ročník. Jde o procvičování probrané látky v hodině fyziky. Stupeň: Základní 2. stupe. Příklad 16 : Pravidelný čtyřboký jehlan ze dřeva má délku podstavné hrany shodnou s výškou tělesa. Vypočtěte délku hrany z níž byl vyroben, víte-li, že jeho objem je 243 dm3. Množství potřebné látky zaokrouhlete na celé m2 nahoru. Příklad 18 : U pravidelného šestibokého jehlanu s délkou podstavné hrany 18 cm.

TĚLESA A LÁTKY opakování. a) Co je to těleso? Uveď příklady těles. b) Uveď příklady věcí, která tělesa nejsou. c) Z čeho se skládají tělesa? d) Ze seznamu vyber, co je těleso: rozum, trám, cukr, cukřenka, hrnek čaje, mléko, krabice džusu, písek, kolečk Teplota Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 - červen 2013 FYZIKA 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

PPT - SÍLA PowerPoint Presentation - ID:1861471

těleso a látka Mgr

Kapalina Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.. Vnější projevy kapalin: - kapalná tělesa nemají svůj tvar, ale mají tvar podle nádoby, - kapalná tělesa mají vlastní objem Otopná tělesa v soustavě ústředního vytápění jsou vlastně výměníky, které ve vytápěné místnosti zajišťují přenos tepla z teplonosné látky do vnitřního prostředí. 1.5.1. Článková otopná tělesa Jedná se o tělesa složená z jednotlivých článků, bez ohledu na jejich tvar Kapalné látky - částice nejsou pravidelně uspořádány a nepůsobí na sebe velkými silami → snadno mění tvar - částice jsou blízko u sebe → nestlačitelné. Plynné látky - částice jsou od sebe dál → slabé přitažlivé síly → rozpínavé a stlačitelné. Pohyb částic - všechny částice se neustále pohybují. Fyzika 6., 8.ročník - Základní škola a Mateřská škola Zákupy Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Školní 347, 471 23 Zákupy Fyzika 6. ročník Fyzikální tělesa, látky, vlastnosti látek Ing

EU OPVK III/2/5/1/6 Zdeněk Obruča ,ZŠ Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, p. o. Zvuk - vznik a jeho šíření • Jak vzniká zvuk - příklady • 1. Brknutí na strunu hudebního nástroj věci. Budeme jim říkat tělesa . Zkus vyjmenovat t ělesa, která t ě obklopují ve tříd ě. Která t ělesa najdeš ve svém školním batohu? Každé t ěleso je z n ějaké látky . Nap říklad zkumavka, kádinka, ba ňky nebo odm ěrný válec jsou ze skla. Znáš ješt ě n ějaká jiná t ělesa ze skla Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Newton zavedl celke... Celý referát : 36. naplněného plynem a z gondoly,která je pod balónem.Balón byl u prvních vzducholodí složen z bavlněné látky,která byla nasycena gumou,po.. Přijmou-li dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti stejné teplo, zvýší se jejich teplota RŮZNĚ! Měrná tepelná kapacita látky: Veličina, která nám slouží k porovnání, jaké teplo jsou různé látky schopny pojmout ke stejnému zvýšení teploty Tělesa a látky všech skupenství vydávají záření. Pokud teplota nedosahuje 500 ⁰C, není toto záření vidět. Označujeme ho jako tepelné záření. Zářením se teplo šíří průhlednými látkami, ale také vakuem. Jak se k nám dostává teplo ze Slunce, které je od nás vzdáleno 150 000 000 km

Název: TĚLESA A LÁTKY označení: VY_32_INOVACE_S2F12 autor: Mgr. Renáta Fiedlerová Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu tělesa a látky (rozdělení předmětů na tělesa a látky, typy látek, rozlišení směrů) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever Magnetické látky: - přírodní - magnetovec - uměle vyrobené - ferity (oceli) Látky, které jsou přitahovány magnetem, se nazývají feromagnetické látky. Mezi feromagnetické látky patří železo (oceli), kobalt a nikl. Tyčový magnet - str. 74 / obr. 1.68 b) Tyčový magnet má 3 části VY_32_INOVACE_05_ATOMY A MOLEKULY_30 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škol Hustota látky . ρ. Vzorec pro vztlakovou sílu - , kde ρ je hustota kapaliny a V je objem. Gravitační zrychlení g. Skládání sil opačného směru. Rovnováha sil - stav, kdy na jedno těleso působí dvě síly stejné velikosti . F. vz = V . ρ . gtělesa. a opačného směru, nemají pohybový účinek VY_32_INOVACE_95.notebook 3 May 07, 2012 XII 24­13:11 Olympus Mons Mars XII 24­12:58 4. ZEMĚ •tvar geoid (není dokonalá koule) •na pólech zploštělá (následek rychlé rotace kolem vlastní osy a jisté poddajnosti zemského tělesa

vyjadřující míru působení hmotného objektu (tělesa, silového pole) na jiné těleso, které se projevuje účinky statickými (tj. deformací tělesa) nebo dynamickými (tj. způsobuje změny pohybového stavu tělesa). značí se . F hustoty tělesa a jeho hmotnosti, převede mezi sebou jednotky hustoty - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, objemem a hmotností při řešení praktických problémů - jednotky hustoty - výpočet hustoty látky, výpočet hmotnosti tělesa 6. roník D - řecký filosof Archimédes Př - voda v lidském těl

Tělesa a Látky

Látky a tělesa - Digitální učební materiály RV

Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 30 Materiál rozvíjí a prověřuje znalosti žáků o učivu - Potápění, plování, vznášení se tělesa v kapalině. Je určen k vyvozování pojmů a procvičování slovních úloh. Materiál vznikal ze zápisů a příprav autorky

Tělesa a Látky - Matematika - Matematika a Fyzik

planetky= asteroidy (menší tělesa mezi Marsem a Jupiterem) komety meteoritická tělesa: meteory -zanikly v atmosféře, meteority -dopadly na zem Vznik Země před 4,7 miliardami let zmezihvězdného plynu a prachu v jádřeFe a Ni, v pláštilehčí látky -Si, Al, Mg nitro Země -roztavené Stavba Zem Využití: Prezentace určena k výkladu látky z molekulové fyziky a termiky na gymnáziu. Anotace: Prezentace se skládá z úvodního opakování, vyvození látky k tématu deformace pevného tělesa a závěrečného shrnutí (procvičení učiva). Šedé texty jsou při výkladu na interaktivní tabuli dopisovány a dokreslovány

In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : dochází k přechodu některých elektronů z jednoho tělesa na druhé. Jedno těleso má tudíž přebytek elektronů, druhé má nedostatek elektronů. Z těchto jsou volné uvnitř látky a spolu s dalšími elektrony tvoří tzv. elektronový plyn Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje . Důsledkem tohoto působení jsou např. silové působení na tělesa či změny elektrických, optických a dalších materiálových a termodynamických charakteristik látek vystavených magnetickému působení

Tělesa a látky - zspeska

Látka, těleso, skupenstv

Změřte objem pevného tělesa pomocí odměrného válce a výsledek zapište. Vyfotografujte měření objemu tělesa a fotografie vložte do pracovního listu v digitální podobě. Určete hustotu látky, ze které je těleso. Výsledek zapište v gramech na krychlový centimetr a v kilogramech na krychlový metr DISKRÉTNÍ STRUKTURA LÁTKY - Látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic (atomy, molekuly nebo ionty). - Prostor, který látka zaujímá, není těmito částicemi zcela zaplněn, mezi částicemi jsou mezery. Struktura látky je tedy nespojitá (diskrétní). - Všechna tělesa se skládají z atomů, které se sdružují do molekul

Moje stránky:-)Nika - Tělesa a látky-fyzik

1) Látky jsou složené z částic. Základní vlastností částic je, že se . neustále neuspořádaně pohybují. Nepřímými důkazy jsou . Brownův pokus a . difuze. Částice mají mezi sebou . mezery a přitahují se k sobě, pro různá skupenství různě silně. Při násilném přiblížení se částice . odpuzují Kterou látkou se dá kyselina zneškodnit, jak se tomuto ději obecně říká a které látky při něm vznikají? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Kterou látkou se dá kyselina zneškodnit, jak se tomuto ději obecně říká a které látky při něm vznikají? Teplota tělesa je 47°C a je ochlazováno tělesem o teplotě 27°C. Určete účinnost Carnotova cyklu. 2. Účinnost tepelné výměny je 40%. Radiátor v místnosti má teplotu 50°C. Určete teplotu vzduchu v místnosti

Fyzika - test z fyziky - tělesa a látky - Školáci

 1. Látka je konkrétní druh hmoty, z které jsou složena tělesa. Jiný název pro látku je materiál. Látky se podle skupenství rozdělují na pevné, kapalné a plynné. zpět - Hmota. zpět - Hmotnos
 2. erálů. Tyto látky tvoří magnetické pole, nicméně toto fyzikální pole lze vytvořit i jinak - obecně se rozdělují zdroje.
 3. - Měrná tepelná kapacita je tepelná kapacita jednoho kilogramu látky. Tepelnou kapacitu tělesa o hmotnosti m lze tedy vyjádřit ve tvaru,kde m je hmotnost tělesa, c je měrná tepelná kapacita. - Těleso hmotnosti m přijme při zvýšení teploty o ( t - t0 ) teplo : Q = c• m( t - t0 ), t > t
 4. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny; Kapilární tlak a kapilarita; Kapilára (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK) Teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody; Struktura a vlastnosti kapalin - lehké úlohy; Ukázka řešených úloh - příklad 251, 254, 255, 256, 253, 252 (Webová sbírka řešených příkladů
 5. Sublimace a desublimace. Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace.Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný (suchý led), led, sníh, , stejně jako vonící či páchnoucí látky. Měrné skupenské teplo sublimace je definováno takto: , kde je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o hmotnosti m.
 6. umístěním tělesa z feromagnetické látky do magnetického pole; potřením několikrát stejným pólem tyčového magnetu stejným směrem od jednoho konce tělesa z feromagnetické látky k druhému; těleso z magneticky měkkého materiálu po oddálení z magnetického pole přestává být magnetické = dočasné magnety

Video: Látky a tělesa - Školáci

Abychom pronikli do tajů rychlosti na oběžné dráze, musíme si nejprve osvětlit pojem Velká poloosa dráhy.V tomto článku najdete základní informace o oběžných drahách. Jak již víte, každá oběžná dráha je ve skutečnosti elipsou, na které můžeme najít dva body - apoapsidu, kdy je družice od centrálního tělesa nejdále a má vůči ní nejmenší rychlost a. Enzymy=látky které katalyzují průběh chemických reakcí v org. -urychlují je (snížením aktivační energie) -umožňují průběh chemických reakcí za mírných podmínek v org. ( teplota, stálý tlak, většino... Celý referá Ropné látky v povrchové vodě mohou být podle jejich dování rozděleny do tří kategorií: sedimentující látky, látky plovoucí na hladině a na rozpuštěné látky. Sedimentující látky zpravidla klesají na dno, a to tím rychleji, čím je větší jejich měrná hmotnost a pomalejší rychlost proudění v tok U.Těmito. Mechanika tuhého tělesa 4. Mechanika kapalin a plynů 5. Základy molekulové fyziky a termodynamiky 6. Struktura a vlastnosti plynů 7. Struktura a vlastnosti pevných látek 8. Změny skupenství látek 9. Gravitační a elektrické pole 10. Elektrický proud v kovech 11. Elektrický proud v látkách 12. Stacionární magnetické pole 13

Originally from en.wikipedia; Original uploader was Student BSMU at en.wikipedia Toxická poškození - Hg, Pb, bojové látky, chinin, salycil, STM, neomycin Meniérova choroba - zmnožení endolymfy (poruchy cévního Reflektoricky - vertebrogenní závratě, při tlaku mazové zátky, cizího tělesa v zevním zvukovodu. Elektromagnet a jeho užití (Učebnice strana 16 - 20) 4,5 1,5 Prochází-li cívkou elektrický proud, v okolí cívky vzniká magnetické pole •Všechny tělesa jsou tvořena látkami • Vyskytuje se také pod pojmem materie (matérie) •Náš vesmír je tvořen rozličnými formami hmoty, z nichž nejlépe prozkoumána je forma látek •Látky mohou nabývat rovněž různých forem, resp. skupenství či fází •Každá látka je popisována svými vlastnostmi Všechna tělesa jsou tvořena látkami. Jsou to např. vzduch, železo, voda. Látky dělíme podle několika hledisek. http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilac Krátce z historie černých děr. Myšlenku existence tělesa, ze kterého by nemělo unikat světlo, poprvé zformuloval John Michell již v roce 1783 a hodnotu Schwarzschildova poloměru z newtonovské mechaniky odvodil Pierre Laplace v roce 1798. Skutečné řešení gravitačního pole v okolí sféricky symetrického tělesa nalezl až Karl Schwarzschild v roce 1916

Tělesa a látky - 6

 1. VNITŘNÍ ENERGIE TEPLO Teplota je mírou, jak rychle se molekuly pohybují, zatímco teplo je souhrnná energie všech pohybujících se molekul (v pevných látkách drží molekuly pevně pohromadě a při vyšší teplotě jednoduše kmitají rychleji, V plynech se mohou molekuly volně pohybovat a vyplňují objem, k..
 2. Pracovní list: Tělesa a látky 1. V následujícím seznamu podtrhni červeně slova označující tělesa a modře označující látky. a) strom, želva, hlína, motor, asfalt, tramvaj, člověk, igeli Pracovní list je určen pro žáky 2. ročníku čtyřletého a 3. ročníku šestiletého studia. Slouží k procvičování, opakování.
 3. ární práce - vypracování zkouškových otázek z biofyziky).Ostatní uživatele prosíme, nezasahujte výrazněji do jeho tvorby až do doby, než bude práce odevzdána (s výjimkou malých editací - opravy překlepů, pomoci s formátováním apod.)
 4. Teplo Q, které tělesa přijmou a nebo odevzdají při tepelné výměně Q = c m Δt C měrná tepelná kapacita látky m hmotnost tělesa Δt zvýšení / snížení teploty QTeplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso o hmotnosti m při tepelné výměně, je přímo úměrné přírůstku teploty Δt
 5. Radiace černého tělesa je tepelné elektromagnetické záření uvnitř nebo obklopující těleso v termodynamické rovnováze s jeho prostředím, vyzařované černým tělesem (idealizované neprůhledné, nereflexní těleso). Má specifické spektrum vlnových délek, nepřímo úměrné intenzitě, které závisí pouze na teplotě těla, což se pro účely výpočtů a teorie.
 6. Jestliže chladnější těleso přijalo od teplejšího tělesa tepelnou výměnou energii, říkáme, že chladnější těleso přijalo od teplejšího tělesa teplo. Výpočet tepla: Q = m ⋅ c ⋅ ∆t Teplo, které těleso přijme, je přímo-úměrné hmotnosti tělesa a přírůstku teploty
 7. Látky, které s rostoucím tlakem snižují svou teplotu tání, zmenšují při tání objem a při tuhnutí jej zvětšují. Např. u ledu činí relativní změna objemu asi 9 %. V puklině horniny zmrzlá voda zvětšením objemu vyvolá velké tlakové síly, které horninu roztrhnou (mrazová eroze)

Tělesa a látky

 1. Hustota látky stejnorodého tělesa se dá vypočítat Pokud je hmotnost m v kilogramech (kg) a objem V v metrech krychlových (m3), potom hustota ρ je v.. Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná
 2. O gravitačním a tíhovém poli - díl první. Isaac Newton na malbě Geofreho Knellera z roku 1702. Po delší době přinášíme další seriál pro teoretické fyziky, atrofyziky i zájemce o matematicko-fyzikální vysvětlení některých známých fyzikálních zákonů
 3. Kinetická energie souvisí s pohybovým stavem částice či tělesa a vyjadřuje skutečnost, že pohybující se těleso je schopné konat práci jako důsledek svého pohybu, např. nárazem na okolní objekt. Pohybuje-li se těleso rychleji, má kinetickou energii větší. Je-li v klidu, jeho kinetická energie je nulová
 4. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech
 5. O gravitačním a tíhovém poli - díl čtvrtý. Země a Měsíc - tělesa, jejichž vlivy gravitačního pole jsou pro nás nejcitelnější V předchozím díle byla řeč o potenciálu gravitačního pole (a jeho alternativách pro různá tělesa). V samém závěru článku byl odvozen vztah mezi intenzitou gravitačního pole a jeho potenciálem
 6. Pokusíme se demonstrovat využití magnetické síly pro pohyb tělesa či jeho urychlení. 1Úvod Už ve starověku byly známy látky označované za magnetické. Jednalo se o látky, mezi kterými působily magnetické síly, jejichž působení lze pozorovat na makroskopické úrovni
 7. ulosti

DUMY.CZ Materiál Tělesa a látky

Chaotický pohyb částic - důkazy Difúze - samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky Tlak plynu - pohybující se částice plynu naráží na stěny nádoby - vznikají tlakové síly- měřitelné, pozorovatelné např. napnutá stěna míče Brownův pohyb -R. Brown pozoruje (mikroskopem) pohyb. Kinetická energie souvisí s pohybovým stavem částice či tělesa a vyjadřuje skutečnost, že pohybující se těleso je schopné konat práci jako důsledek svého pohybu, např. nárazem na okolní objekt. Pohybuje-li se těleso rychleji, má kinetickou energii větší. Je-li v klidu, je jeho kinetická energie nulová - Síť tělesa se vystřihne jako celek. Papír A4. Budou to různá tělesa o různých rozměrech, krychle, kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel, koule prý neexistuje jako síť - On válec nemusí mít základnu kruh? Samozřejmě to může být i elipsa, ale to pak se už asi nejmenuje válec. Jak se to pak jmenuje Otázka: Skupenské přeměny Předmět: Chemie Přidal(a): mouse007sms.cz SKUPENSTVÍ LÁTKY Skupenství látky charakterizuje stav látky související se stupněm uspořádanosti částic (molekul, atomů, iontů) a závisí na vztahu mezi kinetickou energií částic a energií jejich vzájemného působení. Rozlišujeme skupenství plynné, kapalné, pevné a plazma

Kapalina - wiki.unas.c

Zápis do sešitu - Látky a tělesa (viz příloha) St 16. 9. Opakování (orientační v lavicích) Učebnice str. 6 Zápis do sešitu - Skupenství vody (viz příloha) Pracovní sešit (PS) - str. 2 / cvičení 1 (ve škole), cvičení 2 (DÚ) Pá 18. 9. Společná kontrola DÚ PS str. 2 / cv. 4 Učebnice str. 8 - Vlastnosti láte Měřidlo hustoty. Měřidlo plus 12 akce Jedná se o seznam zemí a závislostí podle hustoty obyvatel, měřených počtem obyvatel na kilometr čtvereční 8.Aká je relatívna hustota zemného plynu v porovnaní so vzduchom, ak tento plyn obsahuje 75 obj.% CH4, 15 obj.% C2H4, 7 obj.% H2, 1 obj.% CO a 2 obj.% CO2. Tabuľky. Hustoty kvapalných látok

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Na rozdíl od ostatních interakcí, gravitace působí univerzálně na všechny látky a energie. Vzhledem k jejímu dosahu a tomu, že je úměrná jen hmotnosti objektu a ne například znaménku náboje, je rozhodující silou interakce velmi vzdálených objektů. působící na nabitá tělesa v klidu, a kombinaci elektrické a. Nejvíce látky . bylo přitahováno ke střední části rotujícího disku, z tohoto materiálu vzniklo. Kolem Slunce ze zbylé mlhoviny narůstala postupným . nalepováním. prachových zrn a později gravitací stále větší tělesa a. jejich Anaerobní lepidla jsou jednosložkové látky, které jsou na vzduchu neaktivní. Pokud však zabráníme přístupu atmosférického kyslíku spojení dvou dílů k sobě, spustí se proces polymerace lepidla. Volné ionty kovů při tom působí jako katalyzátory. U lepení pasivních materiálů s nízkým nebo žádný Vnitřní energie ovlivňuje vlastnosti a stav látky - například kinetická energie částic se projevuje jako teplota tělesa (čím je rychlejší pohyb částic, tím je vyšší teplota tělesa). Vnitřní energie ve své podstatě určuje tepelný stav a skupenství látky

Teoretická část - Publi

 1. Hemodialýza je druh léčby nahrazující činnost ledvin, které přestaly vykonávat příslušné funkce. Odstraňuje z organismu zplodiny látkové přeměny (urea, kreatinin), přebytečné sodné a draselné ionty a vodu. Udržuje v krvi bezpečnou hladinu chemických látek, pomáhá řídit krevní tlak
 2. Od roku 1854 byl Kirchhoff profesorem fyziky na univerzitě v Heidelbergu.. Roku 1847 Kirchhoff rozřešil problém rozvětvení elektrického proudu (Kirchhoffovy zákony).. V roce 1859 dokázal zákon o vztahu mezi emisí a absorbcí světla.Spolu s Robertem Bunsenem rozvinuli metodu spektrální analýzy.Touto metodou je možné určit složení hvězd
 3. Tato tělesa nazýváme zdrojem zvuku •3. Zvuky dělíme na pravidelné (hudební) a nepravidelné (nehudební) •4. Zvuk se může šířit pouze v látkovém prostředí •5. Zvuk se šíří v důsledku zřeďování a zhušťová- ní částic látky • 6. Zvukový izolant je látka, která propouští zvuk velmi málo

Částicová stavba látek :: Fyzika Maršovsk

 1. a zároveň větší než planetky a další malá tělesa sluneční soustavy. Dne 24. srpna 2006 se konalo XXVI. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie (dále jen IAU) v Praze, na kterém byla přijata rezoluce, jenž definuje pojem planeta, trpasličí planeta a malá tělesa sluneční soustavy
 2. 7. částice a látky III 6­16:12 ELEKTROVÁNÍ •tělesa, která třeme vhodným materiálem, působí na drobné předměty silou •taková tělesa jsou zelektrovaná přitažlivou odpudivou III 6­16:13 Elektrické kyvadélko •zjištění, zda je těleso zelektrované polystyrénová kulička na niti těleso III 6­16:1
 3. Setkání tvůrčího týmu v Postupimi, březen 2019. Zdroj: Wikipedia, CC BY-SA 4.0. Otevřte tělo mé paprsky zářivými a povězte, co vidět mezi nimi! J. Wolker. Od pozorování vesmíru v rentgenové části elektromagnetického záření si slibujeme lepší porozumění jevům spojeným s vysoko­ener­getic­kými procesy
PPT - Vzduch PowerPoint Presentation, free download - ID

Fyzika 6., 8.ročník - Základní škola a Mateřská škola ..

Urči výslednou teplotu soustavy po dosažení rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita mědi je 383 J.kg -1.K-1 Příklad č.2 - řešení Výsledná teplota soustavy voda - kalorimetr - měď po dosažení rovnovážného stavu je 78 °C. Zdroje: MMMMM. wikipedia.cz [online]. [cit. 12.11.2012] Souhrn duševních a fyzických předpokladů. Účelná s cílevědomá lidská činnost, která za pomoci kapitálu přetváři přírodní látky (přírodu) k prospěchu lidí (tvorba statků). Zdroj: udlv.ff.cuni.c Americké vozítko Curiosity nalezlo na Marsu pradávné stopy po organických látkách a zjistilo sezonní výkyvy hodnot metanu v atmosféře rudé planety. Informuje o tom magazín Science. Odborníci se shodují, že objev je významným krokem v hledání minulého či současného života na Marsu, ačkoli ho zatím nedokazuje. Nález organických látek, které jsou považovány za.

FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa - pptPPT - Zvuk PowerPoint Presentation, free download - ID:3529985Gravitační vlny a inflace & Zpráva o stavu kosmologie
 • Psychoton diskuze.
 • Bombírovaná cedule.
 • Pythagorova věta rovnoramenný trojúhelník.
 • Žlutá pláštěnka.
 • Zemřela louise l hay.
 • Marie antoinetta online.
 • Shrek zvonec a konec online.
 • Převody rychlosti kalkulačka.
 • Třešeň pilovitá 'royal burgundy'.
 • Pikýrování kaktusů.
 • Jak restartovat tv lg.
 • Luskoun anglicky.
 • Jak zařídit dětský pokoj.
 • Projekt domu eko 104.
 • Zamknutí expozice.
 • Soukromý tryskáč pronájem.
 • Html background image width.
 • Pudink pro deti.
 • Bicolor tanzanit.
 • Sony audio system.
 • Sony xperia z5 compact prodej.
 • Alkoholičky.
 • Světový podnikatel roku 2018.
 • Saloos diskuze.
 • Blud synonymum.
 • Pozvánka na vánoční večírek text.
 • Magnetická bruska.
 • 316 kj to kcal.
 • Konformační izomery.
 • Vývoj králíka.
 • Gramofonové desky twenty one pilots.
 • Spínací zásuvka se soumrakovým senzorem.
 • Bicolor tanzanit.
 • Alanis morissette wikipedia.
 • Lamborghini cena auta.
 • Zábavní centrum pro děti praha.
 • Bezzrcadlovka pro začátečníky.
 • Termodynamika definice.
 • Planety układu słonecznego po kolei.
 • Kované zábradlí na balkon.
 • Queen elizabeth 2019.