Home

Jak citovat diplomovou práci v textu

Citace v diplomce: Jak správně citovat a nekrást?! › Pavel

 1. Parafráze v textu. Semerád (2018) radí studentům, kteří obhajují svoji diplomovou práci (bakalářskou práci), aby zbytečně nepřeháněli svoji odbornost. Jak uvádět citace v seznamu použité literatury? Citace uvádějte vždy ve stejném tvaru. Pokud má vaše vysoká škola nějaký jednotný (požadovaný) styl, citujte podle.
 2. Jak s. právně citovat. a odkazovat na citace v textu. Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno jak v zásadách informační etiky, tak v autorském zákoně
 3. Textová opora: Jak správně citovat? KURZ PRÁCE S INFORMACEMI 4.2 ODKAZY NA CITACE V ODBORNÉM TEXTU V textu např. diplomové práce odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme části textu, myšlenky nebo závěry. V textu naší práce můžeme uvádět citace v textu doslovně (text z cizí práce je vypsán do naší práce identicky
 4. istraci a psaní kvalifikaních prací na MUP Obecný rámec ⚫ Autorský zákon, publikaní etika ⚫ Citaní norma SN ISO 690 + oborové zvyklosti ⚫ návody jak citovat např.: - www.iso690.zcu.c
 5. Jak citovat internetové zdroje a kam bibliografické odkazy v textu umístit. Bibliografický údaj elektronických informačních pramenů musí obsahovat tyto údaje: Primární odpovědnost. Název [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace/revize [datum citování] <dostupnost a přístup>

Jak správně citovat. Seminární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdrojů. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát Jak citovat zákon. Nejen právníci potřebují vědět, jak správně citovat zákon v textu - ať už jste v situaci, kdy se například jakožto zaměstnanec nebo zákazník připravujete na řešení sporu soudní cestou, nebo jste student, který chce citovat zákon v bakalářské práci, zde najdete návod, jak na to s ohledem na platné citační normy

Jak správně citovat? Příklady citací dle normy SN ISO 690 . Obsah Text je z textu převzat doslova Převzatý text je buď v uvozovkách, nebo je vyznaþen kurzívou (aby bylo na první pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky Příjmení, Jméno autora (Rok publikace). Název textu. Název internetového periodika, příp. portálu. Datum zveřejnění (Internetová adresa, Datum přístupu), Rozsah stran textu. Jak citovat webovou stránku bez autora? Internetové zdroje můžete v práci členit do oddílů s autorem a bez autora pro navýšení přehlednosti a.

Proč citovat Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil. Tomuto odkazování na zdroje se říká citování 1. Forma jméno‑datum (harvardský systém / harvardský styl) Pozn.: Citace v harvardském stylu jsou natolik odlišné od ostatních, že jsou jim zde věnovány samostatné stránky, viz: Odkazy v harvardském stylu (jméno-datum) a Příklady harvardský styl (jméno-datum) Najdete tam i odkazy na návody zahraničních univerzitních knihoven, jak citovat v harvardském styl Návod jak citovat literaturu. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Prohledat tento web. Navigace. home. jak citovat. časté chyby. odkazy × citace. metody citování. odkazy v harvardském stylu (jméno‑datum) citace / parafráze. Dnes si ukážeme, jak je správně citovat. Mezi kvalifikační práce se řadí nejenom bakalářské a diplomové práce, ale dizertační a habilitační práce či seminární práce a školní projekty. V případě, že byla kvalifikační práce oficiálně vydaná a má přiděleno ISBN, tak ji citujeme jako monografii

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě (jméno, rok, event. rozsah stran). Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách: Holá (2006, s. 8). Uvádět rozsah stran, ze kterých bylo citováno, je povinné u přímé citace. Možno uvést i u parafráze (2) Vždy, když v textu citujeme, zmiňujeme nebo parafrázujeme určitou práci, musíme uvést jméno autora této práce (je-li uvedeno) a údaj o jejím vročení. Tyto dva údaje můžeme uvést buď přímo v textu (narativní citace), nebo v závorkách Bojuješ s tím, jak citovat v odborném textu? ‍ Jak použít přímou citaci a jak parafrázi? Jak si vybrat citační normu? V kostce a na příkladech shrnuji, j..

Bibliografická citace: Jak správě citovat zdroje podle

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

 1. Píšete-li právě bakalářskou nebo diplomovou práci, bojujete s prokrastinací, nevíte z jaké strany se do psaní pustit, jak začít a jak svou práci strukturovat mrkněte sem. Napsala jsem pro Vás e-book plný rad a inspirace, který Vás záludnostmi psaní studentské práce provede
 2. Zjednodušte si citování s Citace.com - videokurz (YouTube). Úvod je obecný o citování, další videa jsou zaměřena na jednotlivé funkce manažeru Citace PRO.; Metodika tvorby bibliografických citací - elektronická příručka objasňující pravidla a zásady citování s množstvím příkladů pro různé citační styly; Jak citovat (PDF) - materiál navazující na metodickou.
 3. Jak napsat bakalářsou práci? Vytvoření práce nemusí vypadat zpočátku jednoduše. Zvláště pak, když si člověk řekne čeká mne napsat 30-50 stránek textu. Vše jde mnohem snáze, když se autor práce drží několika kroků, jak práci napsat. Následující návod slouží jako pomůcka pro napsání celé práce
 4. Pokud je jméno autora uvedeno v textu, stačí odkázat pouze rokem, případně stranou; v tom případě by odkaz měl být hned za jménem a ne někde dál. Např.: Jak uvádí Novák (2005, s. 25), trendem posledních let je internetová reklama. Pokud zdroj nemá uvedeného autora, používá se místo jména název zdroje, např

Dobrý den, potřebuji poradit se způsobem, jak odkazovat v textu na konkrétní zdroj v seznamu literatury. Ve své práci využívám formu jméno-datum (harvardský systém), a nejsem si jistý jak odkazovat na dokument, který má dva autory. Uvedu příklad, dokument má dva autory: bla bla nedostatky v určitém časovém úseku Jak správně citovat Bibliografická citace citát (angl. citation, quotation) = převzatá část textu citovat (angl. cite) bibliografická citace (angl. reference) odkaz (angl. reference, link) seznam bibliografických citací (odkazů na požitou literaturu) - list of bibliographic references Jak správně citovat Plagiátorství. Co je a co není třeba citovat. V textu vždy uvádíme zdroj u údajů kvantitativního charakteru (číselné údaje, množství, poměr, výskyt apod.). Citujeme také veškeré informace, které jsou v práci nové, dříve neuvedené. Existují případy, kdy dílo necitujeme i přesto, že se o citaci jedná

Přímo v textu práce rozlišujeme přímé citace a nepřímé citace: Pouze doplňují práci a myšlenky autora. Nelze citovat celé odstavce nebo dokonce strany textu. Takto poustupovat je možné pouze ve výjimečných případech, kdy s rozsáhlými citacemi autor textu následně kriticky pracuje Jednou z hlavních zásad citování v práci je závazná posloupnost uvádění bibliografických údajů a samozřejmě také platí, že v celé publikaci musí být citace uváděny identicky. Jak správně citovat? Citace začíná vždy příjmením autora, které píšeme velkými písmeny

Jak správně citovat? 1. ÚVOD Píšete-li odborný text (knihu, článek do časopisu, příspěvek na konferenci, výzkumnou zprávu, diplomovou práci), musíte se podřídit jistým zásadám a zvyklostem, které stanoví např. vydavatel, vysoká škola aj. Jde o formální úpravu a členění vlastního textu, vybavení obrázky. Jak správně citovat elektronické zdroje1 Úvod V tomto textu tedy budou předvedena, případně vysvětlena pravidla citování důležité, že ve své práci jsme myšlenky z dokumentu užili třeba až o měsíc později. Dostupnost a přístup je údaj, který je třeba do citace psát v případě on-line. Jak citovat elektronické zdroje v bakalářských a diplomových pracích tak, aby se nad nimi nikdo nepozastavil a byli úplně správně? Citace z internetu či webových stránek Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech Jak citovat zdroje v českém textu stanovuje norma citace ISO 690. Tato norma vyšla v roce 2011 a je stále platná, dokud nebude nahrazena novým vydáním. Norma ISO 690 uvádí přesné pokyny doprovázené příklady citace knihy, článku, online zdrojů a dalších materiálů

V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: Hampl 1996, s Jak citovat jako zdroj bakalářskou práci? Píšu maturitní práci, částečně čerpám i z bakalářské práce dostupné na internetu. Jak na tuto práci odkázat ve zdrojích a má tam být i url, na které je bakalářka dostupná? Uzamčená otázka Jak citovat v závěrečné práci interní materiály nějaké firmy? Kde se v textu u Harvardského způsobu citování uvádí odkaz na použitý zdroj? Jak mám ocitovat osobní sdělení? Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě osobního sdělení. V praxi je možné použít následující způsob citování Nejste si jisti, jak správně citovat ve Vaší práci? Nevíte, jak má správně vypadat forma citací zadaná Vaší školou pro diplomovou a nebo snad bakalářskou práci?Nejjednodušším řešením se je podívat na stránky Vaší fakulty, jestli používá obecně platnou formu ISO 690 nebo nějakou svou vlastní upravenou verzi.Musíte si totiž v první řadě uvědomit, že norma. Jak sekundárně citovat Forma číselného odkazu použití v odborném textu: Václav Zumr ve své knize zmiňuje výklad A. G. Fuchse, že po vykladení vajíček dospělci většinou hynou. Samička v laboratoři žila až 20 měsíců. 16 Bibliografická citace: 16 ZUMR, Václav. Lýkožrout smrkový -biologie, prevence a metody.

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

Proč? Je to nepoctivé a nemorální, a kdyby se na to například v případě akademické práce přišlo, hodně byste riskovali za plagiátorství. Jak citovat dílo a neokrást autora. Vytvoření citace a její zakomponování do textu je přitom snadné a nijak časově náročné, i když ano, trochu vás to při tvorbě textu zdrží V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany odkud byla citace převzata (například: Hampl (1996, s Etika psaní odborného textu a jak citovat Při psaní své práce vycházíte pochopitelně z dokumentů (tj. knih, článků atd.) jiných autorů. Dbejte však vždy na to, aby bylo jasné, kdy se jedná o váš vlastní text a kdy o převzatý tj. abyste vždy použité dílo řádně uvedli ve formě bibliografické citace Odkazy na citace v textu V textu odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme ásti textu nebo z nč ěj používáme závěry a myšlenky. Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu, případně jeho konkrétní části (stránek). Pro zápis odkazu v textu se používá jedna z následujících metod: 1. Metoda poznámek 2 Jak podle ní citovat najdete na: Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Materiál obsahuje podrobný návod jak citovat, řadu českých příkladů citací literatury, ukázky, jak v textu na citace odkazovat, zahrnuje i příklady citování rukopisů, archivních pramenů a zákonů

Diplomovým pracím a odbornému textu se PhDr. Iva Zadražilová věnuje přibližně pět let, a to jak v rámci diplomových seminářů, tak v rámci různých předmětů, k.. Jak citovat převzatý text z cizojazyčného zdroje? Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. zájmu podniku, ve kterém budou svou diplomovou práci zpracovávat, resp. v závislosti na vědeckovýzkumných úkolech fakulty nebo katedry. O zvláštnostech bakalářské práce pojednáme v odst. 1.11. Bakaláři však mohou využít následujícího textu, především postupů práce, metod řešen Формат: PDF Jak citovat diplomovou práci. V mezinárodní normě ČSN ISO 690 nejsou diplomové práce zahrnuty, nicméně lze je citovat podle standardního doporučení pro vysokoškolské kvalifikační práce obecně, které udává, jaké informace v citaci nesmí chybět V každé práci s ekonomickou tematikou by měly být.

Například v textu o lidových vánočních zvycích by klíčová slova mohla být Vánoce, lidové zvyky, věštebné techniky, kapr, betlém, cukroví. Tato konkrétní klíčová slova samozřejmě ukazují na víceméně deskriptivní text o vánočních zvycích. Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, přel. Ivan Seidl. Následná kontrola ukázala, že mám shodu pouze 8 %, což bylo bez problému v limitu školy. Vše proběhlo v naprostém pořádku, práce vypadala opravdu krásně, všechno úhledné a přesně podle kritérií naší školy. Diplomovou práci mi ihned schválili a já mám konečně klid. Tyto služby mohu vřele doporučit To není až tak primitivní úkol, jak se zdá. Takový nástroj v podstatě musí diplomovou práci (řekněme sto stran textu) rozsekat na dílčí řetězce (třeba 20 písmen) a tyto řetězce srovnat se stejně dlouhými řetězci v milionech stránek ostatních prací

Citace internetových zdrojů: Jak citovat webové stránky

Jeho knížku Jak napsat diplomovou práci? však - troufáme si říci - četl jen málokdo. Je věnována problému, který - ovšem jen zdánlivě - nepatří do vědy, je banální, provozního či technického charakteru. (nebo nemůžeme) citovat v její úplnosti, můžeme použít parafráze, tzn. Jak psát diplomovou práci už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (3 V. Jak citovat _____ 22 Citační styly _____ 26 Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat Ujasněte si odbornou terminologii k tématu, na které se v práci zaměříte, a to i v angličtině. Připravte si základní odborné termíny pro téma (klíčová slova)

V úvodu je vymezen rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací. Následuje jádro příručky - popis informačních zdrojů a způsoby jejich využití při psaní textu. Navazují kapitoly věnované struktuře práce, od fáze vymezení tématu a cíle práce, přes její formální úpravy a odborný styl, až po závěr Jak psát text. Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Jak psát text. (Možná se vám bude hodit Číslování, např. od strany 5) Jak správně vytvořit název práce. Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Jak správně vytvořit název. Etika psaní odborného textu a jak citovat Jakými způsoby správně citovat a odkazovat na použité prameny v textu? Pro psaní závěrečné práce je také nutné si zmapovat jaká existuje klíčová literatura a jak se k ní dostanu. Nejpohodlnější je cesta od stolu se svým PC. Jaké jsou předplacené odborné e-zdroje na MUP a jak si mohu vypracovat rešerši Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se správně podle normy ČSN ISO 690 cituje nějaká jedna kapitola v knize, kterou napsal jiný autor, než který je uveden jako autor celé knihy? Konkrétně u této knihy: DUNGL, Pavel, et al. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4357-8. Kde kapitolu Amputace napsal Radovan Kuneš píšu diplomovou práci a cituji podle citační normy APA. Potřebovala bych poradit, jak mám citovat rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Předem děkuji za odpověď. Žanet

Jak správně citovat - Seminarky

Pro Vaši práci bude také zvolen oponent, který bude mít za úkol poukázat na eventuální slabá místa k Vašemu odbornému textu - absolventská práce a klást Vám někdy nepříjemné otázky. Dotázáni můžete být rovněž kterýmkoliv jiným členem komise, proto se na tuto část připravte velmi důkladně a nepovažujte ji za. Na webináři se dozvíte, jak správně citovat použité zdroje. Jak vytvářet odkazy v textu i závěrečný seznam literatury podle fakultních pravidel. Představíme si citační manažery - programy, které dovedou velmi usnadnit práci s citacemi • V textu práce mohou být jen tabulky a grafy, které jsou v samotném textu popsány a interpretovány. • Pozor na formulace: Jak obrázek 1 ukazuje; Z tabulky 1. plyne - graf a tabulka jsou

Jak a proč citovat Knihovna FSV U

Jak psát diplomovou práci a na co si dát pozor. Cílem následujícího textu je usnadnit studentům psaní diplomové práce (DP) a upozornit na nejčastější chyby, které se při psaní vyskytují. Mnohá, zejména formální doporučení, však platí i pro psaní práce bakalářské (BP) Pokud obchodník na objednávku zpracuje bakalářskou nebo diplomovou práci a následně ji objednateli předá, aby tento, jakožto pseudoautor, práci prezentoval pro účely splnění jedné z podmínek pro udělení vysokoškolského titulu, dopouští se účastenství (ve formě pomoci) na trestném činu poškození cizích práv (v.

metody citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Jak citovat_____ _____ 21 Normy a zvyklosti citování _____22 • Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat Ujasněte si odbornou terminologii k tématu, na které se v práci zaměříte, a to i v angličtině. Připravte si základní odborné termíny pro téma (klíčová slova) Citovat v diplomce není možnost, je to povinnost! Chcete-li se vyhnout plagiátu, v tomto článku vám Z toho by byl pěkný průšvih. Zdroj musíte citovat - a to nejen v textu samotném ale i v seznamu.. Víte jak vytvořit PowePoint prezentaci která rozzvučí vaší audienci a vy dostanete odpověd Ano. Jak si přizpůsobit. Jsme tu pro Vás. Máte Vaši práci už skoro hotovou a potřebujete dopracovat praktickou část diplomky? Jsme tu pro Vás. Možná jste se ocitli v situaci, kdy vedete diskuze se známými, jak vypracovat seminární, bakalářskou nebo diplomovou práci a kolik času je na to třeba

diplomové práce - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Jak citovat internetový zdroj v textu? Od: materidouska* 28.03.16 13:41 odpovědí: 3 změna: 28.03.16 22:39 Dělám bakalářskou práci, kte potřebuji přímo do textu ocitovat tento článek: nase-rec.ujc.cas.cz/.. Na semináři se dozvíte, jak správně citovat použité zdroje. Jak vytvářet odkazy v textu i závěrečný seznam literatury podle fakultních pravidel. Představíme si citační manažery - programy, které dovedou velmi usnadnit práci s citacemi Pokud je třeba citovat úryvek z předrevolučního textu, je třeba dodržovat moderní orografii. Než napíšete diplomovou práci, musíte se naučit spoustu materiálů: knihy, sbírky, časopisy, internetové zdroje. Jsou vyhlášeny kurzy školení lékařů jak získat práci v Německu. Odborníci do 40 let, kteří mají.

Jak citovat kvalifikační práce - Citac

Dozvíte se, jak si správně nastavit citační styl ISO 690 nebo APA pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Naučíte se efektivně pracovat s PDF přílohami uložených záznamů. Myšlenkové mapy: jak skloubit studium a kreativitu. Seminář se zaměří na představení jedné z technik soft skills Píšete odborný text a nevíte si rady s citacemi? Od toho jsme pro vás připravili nový seriál jak citovat odborné zdroje. Obsahuje nejenom informace pro citování, ale také praktické rady a tipy, jak správně citovat a nedělat v tomto chyby, věříme, že vám tento průvodce bude užitečný Při práci na našich školních pracích bychom se měli řídit mezinárodní citační normou ČSN ISO 690:2011, která určuje, jak citovat monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny. Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce Je tedy na každém studentovi, jak se s tím popere a naučí se sám citovat. V dnešní době je obrovská výhoda možnosti internetu a okamžité dostupnosti informací. Proč citujeme? V každé práci je velmi důležité ukázat, že jste se opírali o kvalitní zdroje, ale zároveň nesmíme zapomínat na vlastní přínos

Jak Citovat V Bakalářské / Seminární / Diplomové Práci

Deset záložek v internetovém prohlížeči, lišta plná odkazů, hromada knih, učebnic, papírů a jeden dokument, do kterého musíme nacpat všechny potřebné informace. Každý student ví, jak úmorné je napsat odborný text. Ať už se jedná o středoškolskou seminárku, nebo diplomovou práci, musíme dodržovat nastavené normy Jak využívat a citovat zdroje při psaní diplomové práce. Je samozřejmé, že výběr zdrojů, které budou k tvorbě textu použity, by měl být poměrně kritický - vždy se musí jednat o odborné a vědecky podložené informace. U veškerých převzatých myšlenek a tezí musí student dodržovat autorský zákon a.

Jak psát bakalářskou a diplomovou práci

Jak citovat zdroje pro školní práci (a nezbláznit se) Pavlína Tvrdá, Olga Martinová •Citace lokalizuje umístění textu v dokumentu Mám určitě pravdu, hluboce jsem se nad vším zamyslela a je to jasné, všecky nás postřílí Terminátoři (Tvrdá, 2016, str. 150 Pokud je nutné citovat nějakou jinou závěrečnou práci (diplomovou, disertační), pak je kromě vysoké školy nutné uvést i fakultu a celý název práce. Plná citace článku z časopisu se nejčastěji uvádí v následující podobě. Po číslu citace se uvádí příjmení autora (autorů) s iniciálami křestních jmen V textu se na položky v seznamu použité literatury informace myšlenky v práci skutečně využívám. Táž práce, ale pokaždé jinak I • Štěpánková J. (2000): Non-adaptive hypothesis of allopatric cytotype distribution in Myosotis lamottiana Jak citovat literatur Uvedení citovaného textu v uvozovkách. Použití jiného typu písma. U delších citací a definic je vhodné danou část textu odlišit např. nestandardním odsazením textu. Důležité je dodržení pravidla jednotnosti citování i odlišování textu. V celé práci musí být stejné. Přímá citace bývá v textu uvedena např. V tomto blogu naleznete rady o tom, jak napsat kvalitní bakalářskou nebo diplomovou práci. Věnuji se korekturám a úpravám (ne psaní!) bakalářských a diplomových prací. Přečetl jsem jich již stovky z desítek škol a fakult

Jak citovat - cvut.c

2. Jak na správné číslování písemné práce. Návod je vytvořen pro MS Word 2010, tak i pro MS Word 2013. Pokud však pracujete ve starší nebo novější verzi MS Word, nevadí, jelikož princip je velmi obdobný. Nyní se pojďme v konkrétních bodech podívat, jak postupovat při nastavení číslování stránek v písemné práci Jak psát diplomovou práci. Tento článek je pokračováním článku Jak psát diplomovou práci I. Je zaměřen na správné uvedení citací a použití textu. Slíbenému formátování ve Wordu se pověnuji, vzhledem k rozsahu, v dalším postu Jak formátovat DP či BP Stává se, že lidé chtějí citovat články z Wikipedie ve svých vlastních dílech. Tato stránka shrnuje praktické požadavky vyplývající z licence CC-BY-SA, pod níž jsou články na Wikipedii šířeny.. Stejně jako jakýmkoli jiným zdrojům byste neměli Wikipedii slepě důvěřovat, a je-li to možné, přesnost jejích informací ověřovat z nezávislých zdrojů ISO 690-e - Citace z elektronických zdrojů 29 Jak psát správně diplomovou práci Nechme se opět inspirovat Umbertem Ecem [1], kde na str. 196 a násl. uvádí některá pravidla jak správně citovat: V diplomové práci se většinou citují texty jiných autorů: jde jednak o texty, které jsou vlastním předmětem našeho zájmu a.

- Diplomovou práci student zpravidla předkládá v jazyce, ve kterém je daný obor akreditován (v případě Katedry psychologie FF UP Olomouc se jedná o jazyk český, respektive slovenský - v tomto případě je nutný souhlas vedoucího práce). - Doslovné citace by v textu diplomové práce měly být užívány účelně, tedy pouz Jak citovat diplomovou práci. V mezinárodní normě ČSN ISO 690 nejsou diplomové práce zahrnuty, nicméně lze je citovat podle standardního doporučení pro vysokoškolské kvalifikační práce obecně Citace diplomové práce se tedy vytváří obdobně jako citace bakalářské práce a citace disertační prác návod jak psát diplomovou, bakalářskou práci. Tento článek je pokračováním článku Jak psát diplomovou práci I. Je zaměřen na správné uvedení citací a použití textu. Slíbenému formátování ve Wordu se pověnuji, vzhledem k rozsahu, v dalším postu Jak formátovat DP či BP

 • Auto outlet morava.
 • Poslední večeře prostreno.
 • Zasilkovna.
 • Itools 3.
 • Estadio santiago bernabéu.
 • Oslo wikipedia.
 • Bazén řečkovice.
 • Dodací podmínka dap.
 • V tiskárně se objevil nečekaný problém s konfigurací 0x8007007e.
 • Kuki apple tv.
 • Jawa 175 panelka.
 • Cena žuly.
 • Kiddy evolution pro 2 2017.
 • Lezecke chyty.
 • Zesilovač na subwoofer.
 • Elektrický odpor příklady.
 • Jak vypočítat délku strany čtverce z obsahu.
 • Hemolýza při odběru krve.
 • Fifth harmony album.
 • Obrnice nehoda.
 • Vanová zástěna trojdílná.
 • Facebook nejnovější příspěvky.
 • Show jana krause.
 • Motorové pily husqvarna.
 • Msi b350m gaming plus.
 • Koloběžka s brzdou.
 • Třes hlavy a rukou.
 • Drákula postavu hraje.
 • Databáze zvuků.
 • Plus size modelky soutez.
 • Salon u raka valtice.
 • Synové a dcery jakuba skláře 12 online.
 • Yamaha mt 10 srsen.
 • Prošívaná deka 140x200.
 • Oil pulling before after.
 • Brno mikulov autobus.
 • Organza na okna.
 • Sušený heřmánek.
 • Lilith v křesťanství.
 • Co pomáhá při hubnutí.
 • Květinové aranžmá dekorace.