Home

Konstrukční úlohy množiny bodů

3.4.3 Množiny bod ů dané vlastnosti I Předpoklady: 3401 Některé z těchto množin už známe. Jak je definována kružnice k S r(;)? Množina všech bod ů roviny, které mají od st ředu S vzdálenost r. Předchozí v ěta znamená dv ě v ěci: • Vzdálenost každého bodu kružnice od st ředu S je rovna r (všechny body na kružnic 1 3.4.4 Množiny bod ů dané vlastnosti II Předpoklady: 3403 Př. 1: Ur či množinu vrchol ů všech pravých úhl ů, jejichž ramena procházejí danými body A, B. Hledáme množinu všech bod ů, ze kterých je úse čka AB vid ět pod pravým úhlem ⇒ hledáme Thaletovu kružnici 8. ročník - 7. Konstrukční úlohy 1 7. Konstrukční úlohy 7.1. Množiny bodů dané vlastnosti Geometrickým místem bodů dané vlastnosti budeme označovat množinu všech bodů, které mají tuto vlastnost. Body, které tuto vlastnost nemají, do této množiny nepatří. 7.1.1. Geometrické místo bodů - GMB a) bod

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY Množiny bodů dané vlastnosti Pojem množina se v matematice používá místo slov skupina či soubor. Prvky příslušné množiny pak mohou být čísla (např. u množiny přirozených čísel) nebo body (např. u množiny všech bodů kružnice) Konstrukční úlohy Množiny bodů dané vlastnosti. Nedílnou součástí řešení konstrukčních úloh je využívání množin bodů dané vlastnosti. Jedná se o množiny bodů v rovině (lze případně i v prostoru). V této množině jsou všechny body, které mají danou vlastnost, a žádné jiné Každý bod množiny M má danou vlastnost. Každý bod roviny, který má danou vlastnost, patří do množiny M. Chceme - li dokázat, že nějaká množina bodů je množinou všech bodů dané vlastnosti, musíme ověřit obě výše uvedené podmínky KONSTRUKČNÍ ÚLOHY. MATEMATIZACE, FÁZE A METODY ŘEŠENÍ. MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI. JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE NA 1. STUPNI ZŠ. KONSTRUKČNÍ ÚLOHY (dále jen KÚ) Takové úlohy, ve kterých se vyskytne slovo sestrojte. Jedná se o úlohy, které vyžadují sestrojení jistého útvaru (jednoho nebo i několika), vyhovujícího.

1.6.2015 - výuka odpadla (původní téma Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti, pokračování, str. 68) 28.5.2015 - Téma Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti, str. 66, DÚ: 66/Úkol 2 27.5.2015 - Téma Množiny bodů dané vlastnosti, pokračování, str. 64, DÚ: 66/ • Úvod > Základy geometrie Obsah neboli Mapa stránek. Planimetrie - konstrukční planimetrické úlohy, Apolloniovy a Pappovy úlohy . Množiny všech bodů dané vlastnosti - definice a základní množiny . Apolloniova úloha BBB; Apolloniova úloha pp Konstrukční úlohy; Množiny bodů dané vlast. Rotační válec; Kruh, kružnice; Vyjádření neznámé ze vzorce; Slovní úlohy - SMĚSI; Slovní úlohy - PRÁCE; Slovní úlohy - POHYB; Slovní úlohy - obecné; Lineární rovnice se zlomky; Lineární rovnice se závorkami; Lineární rovnice; Mnohočleny; Výrazy; Mocniny; Pythagorova. Množiny bodů dané vlastnosti . Konstrukce trojúhelníku. Konstrukce čtyřúhleníků. Složitější konstrukční úlohy. Konstrukční úlohy. Autor: mrtvyf. Základní konstrukce, okterých už nikdo dopodrobna snad ani nemluví. Obsah. Základní konstrukce. Osa úsečky (6. ročník

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky z 8. ročníku KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN ODŮ je průnikem množiny bodů, ze které je úsečka . AC. vidět pod úhlem 130° a množiny bodů, které mají od . A. vzdálenost 4 cm. Z těchto úvah vyplývají hlavní body postupu konstrukce: 1, 2, (

Konstrukční úlohy - Základní konstrukční úlohy - Množiny bodů dané vlastnosti. - Konstrukční úlohy pomocí Thaletovy kružnice - Složitější konstrukc m8_23_priprava množina bodů daných vlastností.pdf. mn8_22_priprava slovní úlohy lineární rovnice.pdf. mn8_23_priprava slovní úlohy pohyb.pdf. procv8g_3.1 jednoduché konstrukční úlohy.pdf. procv8g_3.2 množiny bodů dané vlastnosti.pdf. procv8g_3.3 konstrukce trojúhelníku.pdf konstrukční úlohy. zapsat závěry z rozboru a konstrukční předpis. Řešení úloh metodou množin bodů dané vlastnosti spočívá v tom, že pro každý z hledaných bodů stanovíme dvě podmínky. Podmínkám odpovídají dvě množiny bodů dané vlastnosti. Hledaný bod náleží průniku těcht 2) Eva Davidová, Konstrukční úlohy řešené shodnostmi, stejnolehlostí a výpočtem (Davidová 2) 3) Herman - Chrápová - Jančovičová - Šimša, Geometrické konstrukce, Prometheus 1998 (HCH) 1) Množiny bodů 2) Trojúhelníky 3) Čtyřúhelníky 4) Kružnice 5) Úlohy řešené pomocí shodných zobrazen konstrukční úlohy - množiny bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa . SAD su odložile samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) koji je trebalo da bude održan 14. marta u Las Vegasu, zbog izbijanja epidemije korona virusa, javlja Rojters, pozivajući se dva izvora iz američke administracije Množina imenica u nemačkom.

Konstrukční_úlohy_přípravný_kurz_9.notebook March 19, 2020 množina všech bodů, z nichž je danou úsečku AB vidět pod pravým úhlem, je kružnice sestrojená nad průměrem AB množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou daných různoběžek množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenos Množiny bodů, základní konstrukce. Konstrukce na základě výpočtu. Konstrukční úlohy 6.6 Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů dané vlastnosti (množiny bodů dané vlastnosti; konstrukce kružnic, trojúhelníků, čtyřúhelníků), úlohy s parametrem 6.7 Zobrazení: konstrukční úlohy řešené využitím shodných zobrazení a stejnolehlosti, skládání zobrazen

Cena poroty 2018. Copyright © 2018 Ing. Michal Heczk PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi

Lineární rovnice - slovní úlohy. Základní úlohy • Úlohy o pohybu • Úlohy o společné práci • Směsi; Kruh, kružnice. Definice, obvod a obsah; Části kružnic a kruhu; Kružnice a přímka; Dvě kružnice; Válec. Objem a povrch; Konstrukční úlohy; Konstrukční úlohy. Množiny bodů; Tháletova kružnice; Statistické. Konstrukční úlohy - Základní konstrukční úlohy - Množiny bodů dané vlastnosti. - Konstrukční úlohy pomocí Thaletovy kružnice - Složitější konstrukce - Souhrnné opakování. Úvod; O nás; Novinky; Fotogalerie; Matematika. Matematika hravě; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník. Příklad 4 Sestrojte DEF, znáte-li délku jeho strany f, velikost vnitřního úhlu δ při vrcholu D a délku výšky v d na stranu d. ŘEŠEN Konstrukční úlohy. Konstrukce trojúhelníků. Konstrukce tečen kružnic. Další úlohy. Pythagorova věta. Základní množiny bodů. Některé geometrické útvary v rovině mohou být definovány jako množiny bodů s určitou vlastností. Mezí základní takové množiny, se kterými se určitě setkají žáci na základní škole.

Konstrukční úlohy - Úvo

Pracovní list, ve kterém se žák seznamuje s množinami bodů dané vlastnosti. Sám na základě slovního popisu či matematického zápisu odvozuje, o kterou množinu bodů se jedná, a načrtává ji. Nebo se naopak snaží vymyslet správný matematický zápis dané množiny bodů Množiny bodů daných vlastností. Základní množiny bodů. Další množiny bodů. Konstrukční úlohy. Konstrukce trojúhelníků. Konstrukce tečen kružnic. Další úlohy. Pythagorova věta MNOŽINY BODŮ. VĚTY. KONSTRUKČNÍ ÚLOHY TEST. Bod. Bod je bezrozměrný geometrický útvar, pomocí kterého tvoříme další útvary, tzv. množiny bodů. Je základním pojmem v rámci kterékoli školské geometrie, ať už syntetické nebo analytické.. Geometrie na počítači: množiny bodů. Jiří Vaníček Článek představuje nové možnosti vyučování tématu o množinách bodů dané vlastnosti v geometrii na ZŠ nebo nižších ročnících víceletých gymnázií při použití počítače jako rýsovací a konstrukční pomůcky

Geometrické konstrukce

Množiny bodů dané vlastnosti Konstrukc

8. ročník :: Učitelovy stránk

TÉMA: Konstrukční úlohy. Množiny bodů dané vlastnosti - úvod. Než začnete úlohy řešit, pozorně si přečt Na obrázku jsou body nám známé množiny bodů, které mají od dané přímky stejnou vzdálenost a několik bodů, které do dané množiny bodů nepatří. Vypiš body, které dané množině náleží, a body. B. KONSTRUKČNÍ ÚLOHY (postupně vložím další) 1 Množiny bodů dané vlastnosti.pdf (542,9 kB) 2 Konstrukce trojúhelníků.pdf (1,3 MB) 2 Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.pdf (2278843) C. SHODNÁ ZOBRAZENÍ. 1 Zobrazení v rovině, shodná zobrazení.pdf (332,3 kB) 2 Osová souměrnost.pdf (771 kB

18. Planimetrie - konstrukční úlohy. Umět charakterizovat a sestrojit základní množiny všech bodů dané vlastnosti ( osa úsečky, osa úhlu, osa rovinného pásu, Thaletova kružnice, kružnicové oblouky ). Umět sestrojit trojúhelník, čtyřúhelník a kružnici užitím množin bodů dané vlastnosti Obsah tématu Konstrukční úlohy: 1. Množiny bodů s danou vlastností Učebnice a pracovní sešit Konstrukční úlohy mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2023. 1 TÉMA = 1 UČEBNICE + 1 PRACOVNÍ SEŠIT + 1 MIUč+ V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu. množiny bodů dané vlastnosti shodná zobrazení podobnost a stejnolehlost konstrukční úlohy Komplexní čísla algebraický tvar goniometrický tvar Moivreova věta kvadratické rovnice v oboru C Stereometrie přímka a rovina základní tělesa komolá tělesa.

Základy geometrie a Geometrie - obsa

Kvalitní příklady na Množiny a Intervaly. Průnik, sjednocení, rozdíl i doplněk množin a intervalů si můžeš procvičit na Priklady.com Snazší konstrukční úlohy jsme zařadili do této kapitoly, mnohé z úloh navržených v dalším textu, 4.4 Množiny bodů dané vlastnosti. V rovinných úvahách a konstrukcích běžně využíváme známé množiny bodů dané vlastnosti, například osu úsečky, osu úhlu, kružnici,Ukažme a sestrojme si jejich prostorové. PLANIMETRIE, SHODNOST A PODOBNOST Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi

TÉMA: Konstrukční úlohy. Množiny bodů dané vlastnosti. 1. Než začnete úlohy řešit, pozorně si přečt. S ohledem na předchozí zjištění se pokus nadefinovat geometrické útvary kružnice a kruh pomocí množiny bodů a jejich společné vlastnosti, tyto množiny bodů sestroj.. 12. Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů dané vlastnosti Popište situace, kdy přímky a kružnice (případně jejich části) tvoří množiny bodů významných vlastností. Tyto množiny pak využijte při řešení konstrukčních úloh. Jaké etapy má mít postup jejich úplného řešení? Příklady

Lineární rovnice se zlomky :: Výuka matematiky a angličtiny

Množiny bodů dané vlast

 1. 6. v 11:00 na Konstrukční úlohy - 1. část (1. a 2. článek - Množiny bodů dané vlastnosti a Konstrukce trojúhelníků) odkazy na výuková videa již máte; někam si poznamenejte, že POSLEDNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE bude určitě v úterý 16. 6. na Konstrukční úlohy - 2. část (Konstrukce čtyřúhelníků a Posunutí), hodinu včas.
 2. Konstrukční úlohy. Základní Sestrojení množiny bodů, ze kterých je viditelná úsečka pod daným úhlem (zobecněná Thaletova kružnice, resp. vlastnosti středových úhlů) Rozdělení úsečky v daném poměru. Konstrukce úsečky dané délky pomocí Euklidových vět a Pythagorovy věty
 3. ut Test - obtížnost A - 25

Konstrukční úlohy - GeoGebr

 1. 14. týden samostudia - 8. ročník. 15. 6. 2020 Téma: GEOMETRIE - KONSTRUKČNÍ ÚLOHY- online hodina přes Webex Meetings. 16. 6. 2020 Téma: GEOMETRIE - MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI - online hodina přes Webex Meetings. 17. 6. 2020 Téma: GEOMETRIE - MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI - konzultace ZŠ Tasov, pro ty, co budou doma bude hodina vysílána živě :) přes Webex - pozvánky.
 2. Euklidovy věty, Pythagorova věta a věta obrácená. Poměry délek stran v pravoúhlých trojúhelnících s vnitřními úhly velikosti 30° nebo 45°. Konstrukční a výpočetní úlohy. Množiny všech bodů dané vlastnosti, užití. Shodná zobrazení - osová a středová souměrnost, posunutí, otočení. Stejnolehlost. Konstrukční.
 3. 11. TÝDEN (18.- 22. 5. 2020) 4 vyučovací hodiny. 1. HODINA začínáme novou kapitolu X. KONSTRUKČNÍ ÚLOHY. dnes začneme vyhledáváním množin bodů v rovině, které mají určitou danou vlastnos
 4. množiny bodů daných vlastností řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím všech bodů. Matematika sexta, 2. ročník dané vlastnosti a pomocí konstrukce na základě výpočtu určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky úhly v kružnici, výpočet a konstrukce užívá vztah mezi.
 5. Konstrukční úlohy; Konstrukční úlohy. Množiny bodů; Tháletova kružnice; Statistické úlohy; O mně; Kontakt; EDU web; Více. Lineární rovnice - slovní úlohy. Nyní začneme sklízet ovoce předchozí práce. Začneme počítat konkrétní slovní úlohy, ve kterých při řešení uplatníme znalosti z počítání s rovnicemi.

Matematika v 8 r

M8 - procvičován

Konstrukční úlohy Pondělí - on-line hodina, množiny bodů dané vlastnosti, zadání DU, test - tělesa Pátek - kostrukční úlohy , odevzdání PL český jazyk Přeji hezký pracovní týden od 2. 11. 2020! Čekají nás 2 písemné úkoly off-line, 4.6. Množina bodů dané vlastnosti. Metodika vyšetřování množiny M všech bodů X e r s charakteristickou vlastností V(x). Thaletova věta. Základní množiny. 4.7. Konstrukční úlohy. Metodika a struktura řešení, konstrukční úlohy. Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů a zobrazení Množiny bodů daných vlastností M-Sa-CU091- Konstrukční úlohy - II Author: akh Last modified by: akh Created Date: 3/4/2012 1:49:00 PM Company: jkh Other titles: M-Sa-CU091- Konstrukční úlohy - II.

8. ročník :: Becko

Aktualit

7. Konstrukční úlohy 7.1. Množiny bodů dané vlastnost množiny bodů daných vlastností, konstrukční úlohy, shodnost (osová a středová souměrnost, posunutí, otočení), podobnost a stejnolehlost 1. Sestrojte množinu všech bodů, z nichž je úsečka ∣AB∣=5cm vidět pod úhlem a) 60° b) 100° 2. Najděte množinu všech bodů, z nichž vidíme danou úsečku AB pod úhlem vetším. Řešení konstrukční úlohy Řešitelnost geometrických úloh. Metoda konstrukce na základě algebraických výrazů. Množiny bodů dané vlastnosti. Kuželosečky. Mocnost bodu ke kružnici. Geometrická zobrazení v rovině. Kruhová ivverze. Apolloniovy a Pappovy úlohy. Eulerova přímka a Feuerbachova kružnice. Konstrukční úlohy. množiny bodů dané vlastnosti; Thaletova kružnice, zorný úhel úsečky; kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku konstrukční úlohy řešené pomocí množin daných vlastností konstrukční úlohy řešené pomocí shodných a podobných zobrazení.

Konstrukční úlohy - GV

4. Konstrukční úlohy Množiny bodů dané vlastnosti Základní konstrukční úlohy - osa úsečky, osa úhlu, rovnoběžky Tečna kružnice v dané bodě a z daného vnějšího bodu Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků. Osmileté studium - 4. ročník 1. Lineární rovnice s neznámou ve jmenovatel 3. planimetrie. planimetrie - zÁkladnÍ pojmy; konstrukČnÍ Úlohy; mnoŽiny bodŮ danÉ vlastnosti; shodnost a podobnost trojÚhelnÍkŮ ; obsahy a obvody geometrickÝch Útvar věty, konstrukční úlohy, využití goniometrických funkcí pro výpočet zbývajících prvků trojúhelníku, sinová a kosinová věta) 22. Množiny bodů dané vlastnosti. (množina, vlastnosti množin, množina bodů v rovině dané vlastnosti, konstrukční úlohy s využitím množin bodů, množiny bodů v analytick Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů, konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků 3.2.3 Konstrukční úlohy řešené užitím množiny bodů 3.2.4 Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelník

Matematika - Konstrukční úl

Konstrukční úlohy množiny bodů jedná se o množiny bodů v

Množiny bodů dané vlastnosti. Autor materiálu: Mgr. Martin Holý Další šíření materiálu je možné pouze se souhlasem autora . Souhrnné úlohy (2 slovní úlohy; výpočet neznámé ze vzorce; KVĚTEN. KONSTRUKČNÍ ÚLOHY. množiny bodů dané vlastnosti Thaletova věta a její užití ; opakování vět sss, sus, usu; rozbor, zápis konstrukce, diskuse o počtu řešení; konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a výšky; konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a těžnic bodů a přímek Trojúhelníky a mnohoúhelníky - trojúhelníky (strany, úhly, těžnice, výška, střední příčka) - kružnice opsaná a vepsaná Konstrukční úlohy - pojem konstrukční úlohy - množiny bodů dané vlastnosti - jednoduché konstrukce PT:Osobnostní a sociální výchova (poznávání a rozvoj vlastn

Planimetrie - GeoGebr

 1. ut. Test - obtížnost A - 25
 2. Konstrukční úlohy Množiny bodů dané vlastnosti a jejich užití Jednoduché geometrické konstrukce Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku a kružnice Konstrukce na základě výpočtu OSV - konstrukční úlohy. 211 Očekávané výstupy Obsah učiva TO P
 3. Konstrukční_úlohy_přípravný_kurz_8.notebook 2 February 06, 2017 12 19­9:07 množina všech bodů, z nichž je danou úsečku AB vidět pod pravým úhlem, je kružnice sestrojená nad průměrem AB množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou daných různoběžek množina všech bodů, které mají stejnou vzdálenos
 4. Trojúhelník a konstrukční úlohy - zatím není k dispozici. Tháletova věta a typické úlohy - už je k dispozici - Následují PROCVIČOVACÍ ÚLOHY, které slouží k dalšímu individuálnímu procvičení probírané látky. Množiny bodů s danou vlastností. Postup řešení konstrukční úlohy

Geometrické konstrukc

 1. MVBDV - konstrukční úlohy 51) V rovině leží přímka q, na ní bod C a mimo ní bod P. Bod C je vrchol pravoúhlého ABC s pravým úhlem při vrcholu C. Strana AC leží na přímce q. Bod P je pata výšky na stranu AB
 2. 1.7 Úlohy na závěr 2 Válec 2.1 Válec a jeho síť 2.2 Povrch válce 2.3 Objem válce 2.4 Úlohy na závěr 3 Souhrnná cvičení 4 Konstrukční úlohy 4.1 Množiny bodů v rovině 4.2 Konstrukce trojúhelníku 4.3 Konstrukce čtyřúhelníku 4.4 Úlohy na závěr 5 Souhrnná cvičení 6 Výsledky úloh. Množiny bodů
 3. Konstrukční úlohy * Množiny bodů dané vlastnosti * Konstrukce trojúhelníku : Pomůcky . Školní sešit a učebnice č. 3: Rýsovací potřeby: Pracovní sešit: Portfolio: PL - 29 : Referáty : Úkol
 4. Používané symboly v planimetrii Planimetrie 129 Množiny bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy Varianta A Sestroj , je-li dáno: Příklad: Konstrukci provádíme obvykle jen v jedné (zvolené) polorovině a to tak, aby byl zachován směr popisu konstrukce-vrcholů-proti směru hodinových ručiček
 5. Konstrukční úlohy v rovině. množiny bodů dané vlastnosti a jejich užití při řešení konstrukčních úloh; Lineární rovnice. rovnost, lineární rovnice, řešení jednotlivých typů lineárních rovnic; slovní úlohy o pohybu, společné práci, směsích, řešené rovnicí.
 6. konstrukční úlohy využívající množin bodů: rozbor - snažíme se nalézt neznámý bod a určit na jakých množinách bodů leží. konstrukce. postup konstrukce - schematický popis. zkouška - přeměření zadaných veličin. závěr - počet popřípadě podmínky řešení. Příklad: Je dána přímka p a bod A, který na.
Konstrukční úlohy - Střední příčkyDefinice, obvod a obsah :: Matika-note8Slovní úlohy - obecné :: Výuka matematiky a angličtiny

Množiny bodů daných vlastností Konstrukční úlohy Na základě metrických vztahů charakterizuje vybrané množiny bodů daných vlastností (kružnice, osa úsečky, dvojice rovnoběžek, osa rovinného pásu, osa úhlu, Thaletova osa úsečky osa úhlu kolmice k přímce procházející daným bodem rovnoběžka s dano Množiny bodů dané vlastnosti. Prostuduj učebnice geometrie str.60-61. Podle uč. str. 61-63 napiš definici množiny bodů a narýsuj konstrukci. 1.Osa úsečky. 2.Kružnice k. 3. Kruh K. 4.Množina všech bodů X roviny, které mají od přímky p. vzdálenost d, která je větší jak 0. 5.Množina všech bodů X roviny stejně. Učebnice geometrie pro 8. ročník/tercii obsahuje následující tematické celky:. Pythagorova věta; Kružnice, kruh, válec; Konstrukční úlohy - přímky, kružnice, množiny bodů dané vlastnosti, Thaleova vět Konstrukční úlohy. Eukleidovské konstrukce. Příklady konstrukčních úloh v učivu geometrie na ZŠ. Fáze řešení konstrukční úlohy. Množiny bodů dané vlastnosti. 12. Míra úsečky, úhlu. Definice míry. Měření úsečky, úhlu, jednotky délky, jednotky velikosti úhlu Množiny bodů dané vlastnosti; Planimetrie II. Konstrukční úlohy; Konstrukce kružnic; Konstrukce trojúhelníků. - množiny bodů dané vlastnosti - konstrukční úlohy-----20. 11. cvičení z M 8:30 - 9:00 - příprava k přijímacím zkouškám - rozbor testu č. 1 - algebraické výrazy, vzorce, rozklady na součin.

 • Potravinová skřín.
 • Poc helmet 2019.
 • Korma pasta.
 • Johannes thingnes bø svatba.
 • Svítící znak scania.
 • Senzor tlaku v pneumatikách renault captur.
 • Stahovani zadku.
 • Jméno georg.
 • Rehek domácí.
 • Čeští spisovatelé test.
 • Pri odbocovani vlevo.
 • Hlina na jahody.
 • Tenisové boty asics.
 • Svíčková z divoké kachny.
 • Česko školní atlas.
 • Australský ovčák klub.
 • The tallest man on earth.
 • Taneční škola indance.
 • Camera on iss.
 • Makrofolikulární adenom.
 • Prodám porsche 996.
 • Adršpach obchod.
 • Dvě závorky za sebou v textu.
 • Hryzec polní.
 • Business portret praha.
 • Leskla stolice.
 • Želvy nižší klasifikace.
 • Žlutý průjem po jídle.
 • Netradiční přílohy k jídlu.
 • Myprotein en.
 • Shock wave / chai dan zhuan jia (2017).
 • Jak se dostat na navagio.
 • Světový podnikatel roku 2018.
 • Stk znojmo otevírací doba.
 • Černé skvrny na listech paprik.
 • Samsung nx300 bazar.
 • Neonatální hemochromatóza.
 • Google ads kontakt.
 • Maildrop icloud.
 • Cemtmel expresní tmel na beton.
 • Rakovina ve dvaceti.